Krijimi i Agjencisë Kombëtare të Diasporës

Fletorja Zyrtare nr. 232, datë 28 dhjetor 2017

Më date 18.12.2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 115/2017 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës” që përcakton krijimin, misionin, organizimin dhe funksionimin e kësaj të fundit. Agjencia Kombëtare e Diasporës ka për mision zhvillimin dhe konsolidimin e bashkë- punimit institucional me diasporën, nëpërmjet: a) përmirësimit të pozitës së diasporës dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të saj, aty ku gjendet; b) ofrimit të ndihmës për ruajtjen e gjuhës dhe trashëgimisë kulturore kombëtare; c) nxitjes së bashkëpunimit ekonomik ndërmjet vendit të origjinës dhe diasporës; ç) bashkëpunimit për prosperitetin, paqen, mirëqenien, kulturën dhe solidaritetin shoqëror të të gjithë kombit. Detyrat e Agjencisë të përcaktuara në këtë ligj janë:

  1. Merr masa për krijimin e bazës unike të të dhënave të diasporës, në bazë të vullnetit të lirë të personit. Ruajtja dhe përpunimi i të dhënave personale bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.
  2. Zbaton politika dhe projekte që lidhen me diasporën.
  3. Përgatit raporte periodike për veprimtarinë e Agjencisë, të cilat ia paraqet për miratim ministrit përgjegjës për diasporën.
  4. Përgatit dhe koordinon punën për hartimin dhe rishikimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën dhe ndjek zbatimin e saj.
  5. Mban lidhjet ndërmjet diasporës, përfaqësuesve të saj dhe vendit të origjinës.
  6. Përgjigjet për funksionimin dhe menaxhimin financiar të Agjencisë.
  7. Bashkëpunon dhe koordinon aktivitetet me institucionet shtetërore, shoqërinë civile dhe organizatat brenda dhe jashtë vendit, për përmirësimin e pozitës së diasporës në botë.
  8. Ndihmon në ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës, vlerave kombëtare dhe kulturore të diasporës.
  9. Informon diasporën mbi proceset politike në vendin e origjinës, me qëllim përfshirjen e tyre në jetën politike, eko- nomike dhe kulturore të Republikës së Shqipërisë.
  10. Administron asetet që ka në dispozicion.