Krijimi i zonës së përhershme doganore Tiranë (Vorë-Mucaj)

Fletorja Zyrtare nr. 195, datë 21 tetor 2016

 

Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 708, datë 12.10.2016 ‘’Për krijimin, shtrirjen territoriale dhe klasifikimin e zonës së përhershme doganore Tiranë (Vorë-Mucaj)’’ vendosi krijimin e kësaj dogane me një sipërfaqe prej 71 654 m2 në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë.