Për caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin

Fletorja Zyrtare nr. 158, datë 8 shtator 2020

Më datë 6.9.2020, me dekretin nr. 11700, Presidenti i Republikës së Shqipërisë caktoi datën 25 prill 2021 si datën kur do të zhvillohen zgjedhjet për Kuvendin.