Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a.

Fletorja Zyrtare nr. 218, datë 15 dhjetor 2020

Më datë 2.12.2020, me vendimin nr. 73, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a. të veprimtarive financiare shtesë të tregtimit për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë edhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC).