Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”

Fletorja Zyrtare nr. 11, datë 21 janar 2021

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 6, datë 13.1.2021, vendosi të ndryshojë datën e hyrjes në fuqi të vendimit të saj të mëparshëm nr. 53/2020 “Për disa ndryshime në rregulloren ‘Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave’”, duke e spostuar këtë datë nga 1 qershor 202, që ishte parashikuar më herët në datën 1 janar 2022.