Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

Fletorja Zyrtare nr. 174, datë 19 dhjetor 2019

Më datë 18.12.2019, me vendimin nr. 816, Këshilli i Ministrave vendosi që shtetasit kinezë të hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë, vetëm me dokumentin pasaportë.