Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit

Fletorja Zyrtare nr. 78, datë 29 maj 2018

Më datë 23.5.2018, me vendimin nr. 298, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit si person juridik, publik, në varësi të ministrit përgjegjës për financat.

Misioni i kësaj Drejtorie është sigurimi dhe realizimi i shërbimeve operacionale për qeverisjen e përgjithshme, që garanton paranë e gatshme për kryerjen e transaksioneve të pagesave.

Organizimi i brendshëm i kësaj Drejtorie do të miratohet me urdhër të Kyeministrit sipas legjislacionit për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore.