Për miratimin e marrëveshjes, nëpërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit

Fletorja Zyrtare nr. 99, datë 31 maj 2020

Më datë 27.05.2020, me vendimin nr. 415, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e marrëveshjes së arritur midis Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, me anë të së cilës lejet e drejtimit të lëshuara nga autoritetet kompetente shqiptare do të njihen në Republikën e Shqipërisë dhe anasjelltas.