Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë, 2018-2020

Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018

 

Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 179, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë planin kombëtar të veprimit për burimet e rinovueshme të energjisë, 2018–2020, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim shfuqizon vendimin e mëparshëm të Këshillit të Ministrave nr. 27, datë 20.1.2016, “Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Burimet e Energjisë së Rinovueshme, 2015–2020”.