Për përcaktimin e Operatorit të Energjisë së Rinovueshme

Fletorja Zyrtare nr. 74, datë 23 maj 2018

Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 275, datë 16.5.2018, vendosi se deri në krijimin e Operatorit të Energjisë së Rinovueshme, funksionet do të kryhen nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.