Për përjashtimin nga mbajtja e komisioneve për llogaritë e hapura në sistemet e pagesave të Bankës së Shqipërisë, për administrimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme

Fletorja Zyrtare nr. 181, datë 14 tetor 2020

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 58, datë 7.10.2020, vendosi përjashtimin nga mbajtja e të gjitha komisioneve për të gjitha llogaritë e hapura në sistemet e pagesave AFISaR të Bankës së Shqipërisë, për administrimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme.