Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga Bankat

Fletorja Zyrtare nr. 127, datë 8 korrik 2020

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 40, datë 1.7.2020, vendosi të pezullojë, deri më datë 31 dhjetor 2020, shpërndarjen nga ana e bankave të fitimit të mbartur nga periudhat e mëparshme dhe të fitimit që do të realizohet për vitin 2020.