Për revokimin e licencës së Bankës së Kreditit të Shqipërisë sh.a.

Fletorja Zyrtare nr. 84, datë 11 qershor 2019

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 42, datë 5.6.2019, vendosi të revokojë licencën e Bankës së Kreditit të Shqipërisë sh.a., për shkak të fillimit të procesit të likuidimit vullnetar nga ana e vetë bankës.