Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 4, datë 18 janar2019

Më datë 9.01.2019, me vendimin nr. 1, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë Trans Adriatic Pipeline AG, në veprimtarinë e transmetimit të gazit natyror për një afat 25- vjeçar.