Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 30, datë 12 mars 2019

Më datë 4.03.2019, me vendimin nr. 37, ERE vendosi të bëjë një ndryshim në vendimin e tij të mëparshëm nr. 188/2017 mbi licencimin e shoqërisë Albgaz sh.a. në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, të ndryshuar. Ndryshimi në fjalë shtyn afatin e dërgimit të dokumentacionit të munguar nga ana e Albgaz sh.a. deri në datën 20.12.2019.