Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 103, datë 17 korrik 2019

Më datë 10.7.2019, me vendimin nr. 111, ERE vendosi të miratojë çmimin e furnizimit me energji elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 35 kV, të cilët   furnizohen nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit, prej  13.07 lekë/kWh për muajin qershor 2019.