Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 142, datë 22 tetor 2019

 Më datë 10.10.2019, me vendimin nr. 150, ERE vendosi të miratojë çmimin e furnizimit me energji elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit prej 12.81 lekë/kWh, për muajin shtator 2019.