Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 12 qershor 2020

Më datë 8.6.2020, me vendimin nr. 94, ERE vendosi që çmimi i aplikueshëm për prodhuesit ekzistues me përparësi, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 396/2020, i cili solli ndryshime në formulën e llogaritjes së çmimit vjetor të blerjes së energjisë elektrike që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi, të jetë 7.448 lekë/kWh.