Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 121, datë 30 qershor 2020

Më datë 15.6.2020, me vendimin nr. 97, ERE vendosi të miratojë, së bashku me Autoritetet Rregullatore të Italisë dhe Greqisë, përkatësisht ARERA dhe RAE, Kodin e Rrjetit TAP.