Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 109, datë 8 qershor 2020

Më datë 22.5.2020, me vendimin nr. 90, ERE vendosi të mos fillojë procedurën për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Wenerg sh.a., për barrësim të aseteve në favor të bankës OTP Albania sh.a., për efekt të ristrukturimit të kredisë për fondet e përdorura me qëllim financimin e ndërtimit HEC “Dardha 1”.