Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

Fletorja Zyrtare nr. 224, datë 22 dhjetor 2020

Më datë 4.12.2020, me vendimin nr. 203, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e licencës për veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së.

Më datë 4.12.2020, me vendimin nr. 204, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e rregullores për përcaktimin e kritereve për ushtrimin e aktivitetit të depozitimit të gazit natyror.