Zyra ligjore The Partners është një kompani private, e cila mundëson konsulencë ligjore në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me të drejtën shqiptare, europiane dhe atë ndërkombëtare. Zyra ligjore The Partners ka klientë të ndryshëm, si shqiptarë, ashtu edhe të huaj.

 

Në zyrën ligjore The Partners do të gjeni një grup avokatësh dhe juristësh të aftë dhe kompetentë. Profesionistët tanë kanë përvoja në fusha të ndryshme ligjore dhe pjesa më e madhe kanë studiuar dhe ushtruar profesionin jashtë vendit.

 

Gjuhët me të cilat punojmë janë: anglisht, frëngjisht, italisht dhe, sigurisht, shqip.

 

Klientët tanë

Klientët tanë janë si shqiptarë, ashtu edhe të huaj, nga kompanitë e vogla lokale deri në më të mëdhatë, shumëkombëshe. Fushat e tyre të punës janë industri të tilla si ajo e: energjisë, naftës dhe gazit, financës, sistemit bankar, turizmit etj.

 

Shërbimet tona

Zyra ligjore The Partners mundëson një tërësi të gjerë shërbimesh ligjore, duke përmbushur të gjitha nevojat ligjore të klientit. Jemi të specializuar në të drejtën tregtare dhe të drejtën e shoqërive tregtare, përfshirë bashkimet, blerjet, ristrukturimet dhe konkurrencën; të drejtën e punës; zgjidhjet gjyqësore të çështjeve; të drejtën tatimore dhe të drejtën europiane e ndërkombëtare.

 

Zyra ligjore The Partners këshillon organizatat që merren me punë sociale, duke u dhënë asistencë falas.

 

Anëtarët e stafit të zyrës ligjore The Partners kanë punuar në çdo sektor të së drejtës në Shqipëri, përjashtuar atë penal.

 

Zyra ligjore The Partners zotëron njohuritë e veçanta dhe pasionin e nevojshëm për t’i garantuar klientit shërbime shumë të larta profesionale ligjore. Përkushtimi ndaj klientit është ajo çka na karakterizon në punë.

 

Zyra ligjore The Partners ju siguron ndihmën e duhur dhe të hollësishme ligjore për çështje të cilat shfaqen në veprimtarinë e përditshme të biznesit tuaj.

 

Ekipi ynë ligjor vepron me profesionalitet dhe përkushtim në të gjitha fushat e ligjit që praktikojmë.

Zyra ligjore The Partners zotëron njohuritë e veçanta dhe pasionin e nevojshëm për t’i garantuar klientit shërbime shumë të larta profesionale ligjore. Përkushtimi ndaj klientit është ajo çka na karakterizon në punë.

Zyra ligjore The Partners ju siguron ndihmën e duhur dhe të hollësishme ligjore për çështje të cilat shfaqen në veprimtarinë e përditshme të biznesit tuaj.

Ekipi ynë ligjor vepron me profesionalitet dhe përkushtim në të gjitha fushat e ligjit që praktikojmë.

 

E drejtë tregtare
Themelim i shoqërive tregtare

Kontrata tregtare

Marrëveshje shitjeje dhe shpërndarjeje

Shërbime furnizimi

Marrëveshje IT

Licencim

Ruajtje e të dhënave

Nënkontraktim

‘Franchising’ dhe marketing

Marrëveshje ndërkombëtare

 

E drejtë bankare dhe financë
Kreditim i korporatave

Financim i pasurive të paluajtshme

Financim i projekteve

Financim i aseteve dhe ‘leasing’

 

E drejtë e korporatave dhe e drejtë e punës
Themelim i kompanive

Bashkime, blerje dhe shkrirje të shoqërive

Ndërmarrje të përbashkëta

Punësim

Sindikata

Zgjidhje mbi çështjet e punësimit të derivuara nga blerje, bashkime, etj.

Skemat e pensionit

 

Zgjidhje të mosmarrëveshjeve
Korporata (përfshirë mosmarrëveshjet ndërmjet aksionerëve)

Punësimi

Shërbime financiare

Mashtrime

Të përgjithshme tregtare

Sigurime

Pronësi intelektuale

Përgjegjësia për produktet

Pasuri të paluajtshme

Teknologji

Administrative

 

Energji dhe transport
Kontrata furnizimi me energji dhe kontraktimi

Verifikim i procedurave

Çështje rregullatore

Transport

Koncesione/ PPP

 

Pronësi intelektuale
Marka e shenja tregtare

Patenta, module përdorimi, të drejta dizajni industrial

E drejta e autorit

Antifalsifikim dhe antipirateri

Kontrata për mbrojtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin e të drejtave të pronësisë intelektuale përfshirë aleancat strategjike

Vlerësim i portofoleve të inteligjencës intelektuale gjatë proceseve gjyqësore

 

Teknologji, telekomunikacion dhe media
Nënkontraktim dhe integrim i sistemeve

Zhvillim dhe licencim i teknologjisë

Furnizim dhe blerje të pajisjeve elektronike dhe programeve ‘software’

Rregullim dhe pajtueshmëri me ligjin (përfshirë telekomunikacionin dhe transmetimin)

Marrëveshje të komunikimit

Ruajtje e të dhënave, kërkesa për informacion dhe pajtueshmëri me ligjin

Reklamim, marketing dhe sponsorizim

 

E drejtë tatimore
Taksa lokale dhe kombëtare (si taksa e biznesit për kompanitë, transfertat, pronën dhe taksat e tokës)

Asistencë për auditet tatimore

Detyrimet doganore dhe akcizat

Ne kemi nevojë të vazhdueshme për avokatë të përgatitur dhe asistentë juristë. Kandidatëve fitues do t’u jepet një mundësi e shkëlqyer punësimi në firmën tonë.

 

 

Ju lutemi, dërgojeni CV-në tuaj së bashku me një letër motivacioni në adresën: amarku@thepartners.al.

The Partners Law Firm

Zyra në Tiranë:
Rruga “Ibrahim Rugova”
No. 5, Sky Tower
1000 Tirana – Albania

T: +355 4 2228925
info@thepartners.al