• Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 29, datë 25 shkurt 2021 Më datë 4.2.2021, me vendimin nr. 31, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë “Aris Albania” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Guri i Zi”, “Daznjanë” dhe “Shëlli”, me kapacitet total të instaluar 4755 kw, për një afat 30-vjeçar. Më datë… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 32, datë 2 mars 2021 Më datë 11.2.2021, me vendimin nr. 37, pas kërkesës së shoqërisë “Furnizuesi i Tregut të Lirë” sh.a. për shtyrjen e datës së hyrjes në fuqi të Rregullores mbi procedurat e shitjes së tepricave të energjisë elektrike në tregun e parregulluar për shoqërinë publike të furnizimit, miratuar me… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në vendimin nr. 597, datë 4.9.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave, dokumentacionit dhe masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”

  Fletorja Zyrtare nr. 24, datë 16 shkurt 2021 Më datë 10.2.2021, me vendimin nr. 85, Këshilli i Ministrave vendosi të kryejë një shtesë në vendimin e tij të mëparshëm nr. 597/2019. Konkretisht, me qëllim zbutjen e efekteve të shkaktuara nga pandemia COVID-19, përmes kësaj shtese tashmë parashikohet dyfishimi i masës së ndihmës ekonomike, për një… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për bashkëpunim në fushën e shëndetësisë

  Fletorja Zyrtare nr. 27, datë 19 shkurt 2021 Më datë 17.2.2021, me vendimin nr. 95, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë një marrëveshje bashkëpunimi me Republikën e Turqisë në fushën e shëndetësisë. Marrëveshja në fjalë ka për qëllim të mbështetë dhe përmirësojë shkëmbimin e njohurive, përvojës, shërbimeve dhe teknologjisë midis dy vendeve në fushën e… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 14, datë 28 janar 2021 Më datë 20.01.2021, me vendimin nr. 20, ERE vendosi të lërë në fuqi vendimin e saj të mëparshëm nr. 122/2019 “Mbi miratimin e draftkontratës ndërmjet KESH sh.a. dhe OSSH sh.a. për shitblerjen e sasisë së tepërt të energjisë elektrike, që rezulton pas përmbushjes së kërkesës së klientëve… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 13, datë 26 janar 2021 Më datë 11.01.2021, me vendimin nr. 1, ERE vendosi të miratojë çmimin e shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit prej 14.82 lekësh/kwh për muajin dhjetor 2020. Më datë 11.01.2021, me vendimin nr. 2, ERE vendosi të pranojë kërkesën e shoqërisë Albpetrol… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”

  Fletorja Zyrtare nr. 11, datë 21 janar 2021 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 6, datë 13.1.2021, vendosi të ndryshojë datën e hyrjes në fuqi të vendimit të saj të mëparshëm nr. 53/2020 “Për disa ndryshime në rregulloren ‘Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave’”, duke e spostuar këtë… Lexo më shumë >>
 • Për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja”

  Fletorja Zyrtare nr. 11, datë 21 janar 2021 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 5, datë 13.1.2021, vendosi të kryejë një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja”. Vendimi në fjalë shtyn me tre muaj masat lehtësuese për ristrukturimin e kredive, të… Lexo më shumë >>
 • Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat

  Fletorja Zyrtare nr. 11, datë 21 janar 2021 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 4, datë 13.1.2021, vendosi të pezullojë deri më datë 31 dhjetor 2021 shpërndarjen nga ana e bankave të fitimit të vitit 2020 dhe të fitimit që do të realizohet gjatë vitit 2021.
 • Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Alpha International Holdings Single Member SA, Greqi, të 100 përqind të kapitalit aksionar të Banka Alpha Albania sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 11, datë 21 janar 2021 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 3, datë 13.1.2021, vendosi të japë miratimin paraprak për zotërimin e 100% të aksioneve me të drejtë vote të kapitalit aksionar të Banka Alpha Albania sh.a., nga Alpha International Holdings Single Member SA, Greqi.
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 227, datë 23 dhjetor 2020 Më datë 4.12.2020, me vendimin nr. 205, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë Erdy Energy sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Kalis, me kapacitet të instaluar 1958 kw, për një afat 30-vjeçar. Më datë 11.12.2020, me vendimin nr. 206, ERE… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 224, datë 22 dhjetor 2020 Më datë 4.12.2020, me vendimin nr. 203, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e licencës për veprimtarinë e operimit në impiantet e GNL-së. Më datë 4.12.2020, me vendimin nr. 204, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e rregullores për përcaktimin e kritereve për ushtrimin e… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 220, datë 17 dhjetor 2020 Më datë 2.12.2020, me vendimin nr. 201, ERE vendosi të rinovojë licencën e shoqërisë GSA sh.p.k. në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e mëparshëm të ERE-s nr. 57/2011, i ndryshuar, për një afat 5-vjeçar, duke filluar nga data 23 qershor 2021. Më… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

  Fletorja Zyrtare nr. 223, datë 21 dhjetor 2020 Më datë 16.12.2020, me vendimin nr. 1025, Këshilli i Ministrave vendosi rritjen e pagës bazë minimale mujore për punonjësit në të gjithë Republikën e Shqipërisë.  Sipas vendimit në fjalë, duke filluar nga data 1 janar 2021, paga bazë minimale në shkallë vendi, e detyrueshme për t’u zbatuar… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e rregullores “Për procedurat e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore”

  Fletorja Zyrtare nr. 228, datë 24 dhjetor 2020 Më datë 16.12.2020, me vendimin nr. 80, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të miratojë një rregullore që ka për objekt përcaktimin e procedurave të ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore apo, thënë ndryshe, të veprimeve që ndërmerr Banka e… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për rritjen e pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) dhe zotërimin e pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) në kapitalin aksionar të “Bankës Amerikane të Investimeve” sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 228, datë 24 dhjetor 2020 Më datë 16.12.2020, me vendimin nr. 79, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për rritjen e pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) të aksionarit Andi Ballta, nga 30% në 80%, në kapitalin aksionar të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a., si dhe miratimin paraprak për… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e rregullores “Për kërkesën minimale për instrumentet e kapitalit rregullator dhe detyrimet e pranuara”

  Fletorja Zyrtare nr. 228, datë 24 dhjetor 2020 Më datë 16.12.2020, me vendimin nr. 78, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të miratojë një rregullore që ka për objekt përcaktimin e kërkesës minimale për instrumentet e kapitalit rregullator dhe detyrimet e pranuara për çdo bankë.
 • Për miratimin e rregullores “Për funksionimin e Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë, si dhe kushtet dhe procedurat për njohjen, përdorimin dhe rishikimin e të dhënave që administrohen në të”

  Fletorja Zyrtare nr. 219, datë 16 dhjetor 2020 Më datë 2.12.2020, me vendimin nr. 72, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të miratojë një rregullore që ka për objekt si përcaktimin e mënyrës së funksionimit të Regjistrit të Kredive të Bankës së Shqipërisë, ashtu edhe përcaktimin e llojit të të dhënave që përpunohen në… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga Banka Credins sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 218, datë 15 dhjetor 2020 Më datë 2.12.2020, me vendimin nr. 74, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Credins sh.a. të veprimtarive financiare shtesë të marrjes së angazhimeve dhe tregtimit për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë edhe në një… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 218, datë 15 dhjetor 2020 Më datë 2.12.2020, me vendimin nr. 73, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a. të veprimtarive financiare shtesë të tregtimit për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë edhe në një këmbim valutor,… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e rregullores “Për raportin neto të financimit të qëndrueshëm të bankave”

  Fletorja Zyrtare nr. 217, datë 14 dhjetor 2020 Më datë 2.12.2020, me vendimin nr. 70, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të miratojë rregulloren “Për raportin neto të financimit të qëndrueshëm të bankave”, e cila ka për objekt përcaktimin e kritereve dhe rregullave për llogaritjen e raportit neto të financimit të qëndrueshëm të bankave,… Lexo më shumë >>
 • Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 230, datë 28 dhjetor 2020 Më datë 3 dhjetor 2020, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 142/2020, i cili kryen një ndryshim në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Ndryshimi në fjalë, zgjat afatin përfundimtar për paraqitjen e kërkesave nga subjektet investuese, vendase apo të huaja,… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 210, datë 2 dhjetor 2020 Më datë 6.11.2020, me vendimin nr. 180, ERE vendosi të zgjasë me 10 ditë afatin procedural të shqyrtimit të kërkesës së shoqërisë IDI 2005 sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Kamiçan, me kapacitet të instaluar 1860 kw, për një afat 30-vjeçar…. Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 202, datë 19 nëntor 2020 Më datë 2.11.2020, me vendimin nr. 168, ERE vendosi të zgjasë me 30 ditë afatin e vendimarrjes së saj për shqyrtimin e kërkesës për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 146/2020, mbi licencimin e shoqërisë Seka Hydropower sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e rregullave për njoftimin e detyrimit për vetëdeklarim të adresës nga shtetasit shqiptarë, që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, të procedurës së plotësimit e të dorëzimit të formularit të vetëdeklarimit dhe të dokumenteve shoqëruese të tij, administrimin e tyre nga autoritetet përgjegjëse, si dhe të shërbimeve të tjera që ofrojnë këto autoritete ndaj shtetasve

  Fletorja Zyrtare nr. 208, datë 27 nëntor 2020 Më datë 4.11.2020, me vendimin nr. 915, Këshilli i Ministrave vendosi të përcaktojë rregullat për përmbushjen e detyrimit ligjor të vetëdeklarimit të adresës nga ana e shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Sipas vendimit në fjalë, për përmbushjen e këtij detyrimi ligjor, këta… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkëpunim dhe ndihmë të ndërsjellë, në raste të fatkeqësive natyrore dhe të fatkeqësive të tjera

  Fletorja Zyrtare nr. 206, datë 24 nëntor 2020 Më datë 18.11.2020, me vendimin nr. 896, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, me anë të së cilës Palët e lartpërmendura bien dakord të bashkëpunojnë dhe të ndihmojnë njëra-tjetrën në rritjen e… Lexo më shumë >>
 • Mbi hyrjen në fuqi të marrëveshjeve ndërkombëtare

  Fletorja Zyrtare nr. 201, datë 18 nëntor 2020 Më datë 16.11.2020, me njoftimin nr. 13 522,  Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njoftoi hyrjen në fuqi të dy marrëveshjeve ndërkombëtare. Konkretisht, Ministria njofton se më datë 4 nëntor 2020 ka hyrë në fuqi marrëveshja e nënshkruar në Doha ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e rregullores “Për raportin e levës financiare të bankave”

  Fletorja Zyrtare nr. 204, datë 20 nëntor 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 63, datë 4.11.2020, vendosi të miratojë rregulloren “Për raportin e levës financiare të bankave”, e cila përcakton kriteret dhe rregullat për llogaritjen e raportit të levës financiare të bankave, si dhe nivelin minimal të raportit të levës financiare.
 • Për miratimin e rregullores “Për krijimin, licencimin, mbikëqyrjen, funksionimin dhe përfundimin e veprimtarisë së bankës urë”

  Fletorja Zyrtare nr. 204, datë 20 nëntor 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 62, datë 4.11.2020, vendosi të miratojë një rregullore e cila ka si objekt përcaktimin e kushteve të krijimit, licencimit, mbikëqyrjes, funksionimit dhe përfundimit të veprimtarisë së bankës urë, si instrument i ndërhyrjes së jashtëzakonshme duke qenë se banka… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kushteve kur zbatohen masat e ndërhyrjes së hershme dhe për kushtet dhe mënyrën e kryerjes së administrimit të përkohshëm”

  Fletorja Zyrtare nr. 204, datë 20 nëntor 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 61, datë 4.11.2020, vendosi të miratojë një rregullore e cila ka për objekt përcaktimin e kushteve kur zbatohen masat e ndërhyrjes së hershme nga Banka e Shqipërisë dhe i kushteve dhe mënyrës së kryerjes së administrimit të përkohshëm.
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 191, datë 3 nëntor 2020 Më datë 7.10.2020, me vendimin nr. 155, ERE vendosi të licencojë shoqërinë MATEO & CO sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC Murasi, me kapacitet prodhues 2000 kw, në lumin e Cemit të Selcës, në qarkun Shkodër, për një afat 30-vjeçar. Më datë 7.10.2020,… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 195, datë 11 nëntor 2020 Më datë 22.10.2020, me vendimin nr. 164, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e “Rregullave për monitorimin e tregut të gazit natyror në Shqipëri”. Më datë 22.10.2020, me vendimin nr. 165, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e “Kodit të matjes së gazit natyror”. Më… Lexo më shumë >>
 • Për faljen e masave administrative, me karakter ndëshkues, të vendosura gjatë periudhës së infeksionit të shkaktuar nga Covid-19 dhe familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore

  Fletorja Zyrtare nr. 178, datë 9 tetor 2020 Më datë 7.10.2020, me aktin normativ nr. 31, Këshilli i Ministrave vendosi të falë të gjitha gjobat, të vendosura nga autoritetet shtetërore përkatëse, për shkeljen e rregullave të nxjerra në kuadër të masave të ndërmarra për parandalimin dhe luftimin e infeksionit të shkaktuar nga Covid-19, nga data… Lexo më shumë >>
 • Për përjashtimin nga mbajtja e komisioneve për llogaritë e hapura në sistemet e pagesave të Bankës së Shqipërisë, për administrimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme

  Fletorja Zyrtare nr. 181, datë 14 tetor 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 58, datë 7.10.2020, vendosi përjashtimin nga mbajtja e të gjitha komisioneve për të gjitha llogaritë e hapura në sistemet e pagesave AFISaR të Bankës së Shqipërisë, për administrimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme.
 • Për miratimin e rregullores “Për operacionalizimin e instrumentit të rikapitalizimit nga brenda dhe rasteve përjashtimore”

  Fletorja Zyrtare nr. 181, datë 14 tetor 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 57, datë 7.10.2020, vendosi të miratojë rregulloren për operacionalizimin e instrumentit të rikapitalizimit nga brenda dhe rasteve përjashtimore, e cila synon të përcaktojë kushtet që Banka e Shqipërisë merr në konsideratë në ushtrimin e kompetencës së zhvlerësimit dhe… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 197, datë 12 nëntor 2020 Më datë 15.10.2020, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 123/2020, përmes të cilit është kryer një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Konkretisht, në saje të kësaj shtese që ka si qëllim… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 197, datë 12 nëntor 2020 Më datë 15.10.2020, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 122/2020, përmes të cilit janë kryer disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar. Me qëllim lehtësimin e kostove të bizneseve që konsiderohen si më të ekspozuara… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 171, datë 25 shtator 2020 Më datë 10.9.2020, me vendimin nr. 146, ERE vendosi të licencojë shoqërinë Seka Hydropower sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “Sekë” dhe “Zais”, me kapacitet total 14962 kv, për një afat 28-vjeçar. Më datë 10.9.2020, me vendimin nr. 147, ERE vendosi të miratojë… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 176, datë 5 tetor 2020 Më datë 10.9.2020, me vendimin nr. 149, ERE vendosi të miratojë Programin e Përputhshmërisë Rregullatore, paraqitur nga TAP-AG në bazë të Opinionit të Përbashkët Përfundimtar të Rregullatorëve të Energjisë në kuadër të procedurës së përjashtimit për gazsjellësin TAP. Më datë 18.9.2020, me vendimin nr. 151, ERE vendosi… Lexo më shumë >>
 • Për një ndryshim në vendimin nr. 608, datë 29.7.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes së punësimit nëpërmjet punësimit të personave të dalë të papunë, si pasojë e pandemisë Covid-19”

  Fletorja Zyrtare nr. 164, datë 14 shtator 2020 Më datë 10.9.2020, me vendimin nr. 699, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë një ndryshim në vendimin e tij të mëparshëm nr. 608/2020. Konkretisht, në bazë të këtij ndryshimi, tashmë parashikohet se punëkërkuesit e papunë, që kanë dalë të papunë si pasojë e pandemisë Covid-19, me të… Lexo më shumë >>
 • Për caktimin e datës së zgjedhjeve për Kuvendin

  Fletorja Zyrtare nr. 158, datë 8 shtator 2020 Më datë 6.9.2020, me dekretin nr. 11700, Presidenti i Republikës së Shqipërisë caktoi datën 25 prill 2021 si datën kur do të zhvillohen zgjedhjet për Kuvendin.
 • Për përcaktimin e procedurave të zhvillimit të garës, kriteret shtesë për aplikantët që konkurrojnë për t’u pajisur me licencë për kategorinë “Kazino”, procedura e shpalljes së fituesit, si dhe rastet e revokimit apo të pezullimit të kësaj licence

  Fletorja Zyrtare nr. 161, datë 9 shtator 2020 Më datë 2.9.2020, me vendimin nr. 690, Këshilli i Ministrave vendosi të përcaktojë procedurat e zhvillimit të garës, kriteret shtesë për aplikantët që konkurrojnë për t’u pajisur me licencë për kategorinë “Kazino” dhe procedurën e shpalljes së fituesit, si dhe rastet e revokimit apo pezullimit të kësaj… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e zonës ku do të lejohet vendosja e lojës së fatit, e kategorisë “Kazino”, në qytetin e Tiranë

  Fletorja Zyrtare nr. 161, datë 9 shtator 2020 Më datë 2.9.2020, me vendimin nr. 689, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë zonën ku do të lejohet ushtrimi i veprimtarisë së lojës së fatit, e kategorisë “Kazino”, në qytetin e Tiranës, prej subjekteve juridike të pajisura me licencën për kategorinë “Kazino”. Kjo zonë ndodhet brenda kufizimeve… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 157, datë 3 shtator 2020 Më datë 10.8.2020, me vendimin nr. 130, ERE vendosi të miratojë çmimin e shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit prej 9.5 lekë/kWh për muajin korrik 2020. Më datë 10.8.2020, me vendimin nr. 131, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e mbylljes së fazuar të aktivitetit të ndërmjetësimit të investimit të personave fizikë në bono thesari nëpërmjet Bankës së Shqipërisë

  Fletorja Zyrtare nr. 148, datë 10 gusht 2020 Më datë 5.8.2020, me vendimin nr. 49, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbyllë veprimtarinë e ndërmjetësimit të investimit të personave fizikë në bono thesari nëpërmjet Bankës së Shqipërisë, duke parashikuar dy faza. Konkretisht, faza e parë përkon me lidhjen e kontratave të reja për… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 138, datë 27 korrik 2020 Më datë 2.7.2020, me vendimin nr. 106, ERE vendosi të miratojë rregullat e tregut shqiptar të balancimit të energjisë elektrike, të cilat do të zbatohen nga pjesëtarët e tregut të energjisë elektrike pa efekte financiare deri në datën 31.12.2020. Më datë 2.7.2020, me vendimin nr. 107, ERE… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 136, datë 21 korrik 2020 Më datë 9.7.2020, Kuvendi i Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 89/2020, përmes të cilit kryhet një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin e shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar. Miratimi i këtij ligji lehtëson shtetasit shqiptarë që kanë mbushur moshën 75 vjeç, për të cilët… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në ligjin nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”

  Fletorja Zyrtare nr. 136, datë 21 korrik 2020 Më datë 9.7.2020, Kuvendi i Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 91/2020, përmes të cilit kryhen disa ndryshime në ligjin nr. 90/2019, “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme”. Nisur nga situata e shkaktuar nga COVID-19, ligji në fjalë shtyn afatet për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme duke… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga Banka Union sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 127, datë 8 korrik 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 42, datë 1.7.2020, vendosi të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Union sh.a. të disa veprimtarive financiare shtesë. Këto veprimtari financiare shtesë kanë të bëjnë me tregtimin për llogari të klientëve, qoftë edhe në një këmbim valutor,… Lexo më shumë >>
 • Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga Bankat

  Fletorja Zyrtare nr. 127, datë 8 korrik 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 40, datë 1.7.2020, vendosi të pezullojë, deri më datë 31 dhjetor 2020, shpërndarjen nga ana e bankave të fitimit të mbartur nga periudhat e mëparshme dhe të fitimit që do të realizohet për vitin 2020.
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 121, datë 30 qershor 2020 Më datë 15.6.2020, me vendimin nr. 97, ERE vendosi të miratojë, së bashku me Autoritetet Rregullatore të Italisë dhe Greqisë, përkatësisht ARERA dhe RAE, Kodin e Rrjetit TAP.
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 118, datë 24 qershor 2020 Më datë 8.6.2020, me vendimin nr. 93, ERE vendosi të zgjasë me 30 ditë procedurën administrative për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë FSHU sh.a. për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 73/2020, mbi miratimin e Kontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 114, datë 17 qershor 2020 Më datë 2.6.2020, me vendimin nr. 91, në vijim të kërkesës së shoqërisë Favina 1 sh.p.k. për t’u tërhequr nga procedura administrative e filluar për modifikimin e licencës së miratuar me vendimin e mëparshëm të ERE-s nr. 83/2018 mbi licencimin e shoqërisë Favina 1 sh.p.k. në veprimtarinë… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 12 qershor 2020 Më datë 8.6.2020, me vendimin nr. 94, ERE vendosi që çmimi i aplikueshëm për prodhuesit ekzistues me përparësi, në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 396/2020, i cili solli ndryshime në formulën e llogaritjes së çmimit vjetor të blerjes së energjisë elektrike që do t’u… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 12 qershor 2020 Më datë 10.6.2020, Këshilli i Ministrave përmes aktit normativ nr. 25/2020 vendosi të shtojë një dispozitë kalimtare në ligjin nr. 8952/2002 “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar.  Dispozita e lartpërmendur zgjat afatin e vlefshmërisë së letërnjoftimit elektronik të shtetasve shqiptarë, që përfundon brenda vitit 2020,… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 8668, datë 23.10.2000, “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 105, datë 5 qershor 2020 Më datë 3.6.2020, Këshilli i Ministrave përmes aktit normativ nr. 23/2020 vendosi të shtojë një dispozitë kalimtare në ligjin nr. 8668/2000 “Për pajisjen e shtetasve shqiptarë me pasaportë për jashtë shtetit”, të ndryshuar. Dispozita e lartpërmendur zgjat afatin e vlefshmërisë së pasaportave të shtetasve shqiptarë, që përfundon… Lexo më shumë >>
 • Për marrjen e masave të përkohshme për mbështetjen e sektorit të turizmit

  Fletorja Zyrtare nr. 112, datë 15 qershor 2020 Më datë 10.6.2020, Këshilli i Ministrave miratoi aktin normativ nr. 26/2020, i cili përbën një mekanizëm ligjor rregullues që ka për qëllim sigurimin e mbështetjes së sektorit të turizmit. Ky akt normativ parashikon se operatorët turistikë apo agjencitë e udhëtimit do të rimbursojnë klientët për pagesat që… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 109, datë 8 qershor 2020 Më datë 22.5.2020, me vendimin nr. 90, ERE vendosi të mos fillojë procedurën për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë Wenerg sh.a., për barrësim të aseteve në favor të bankës OTP Albania sh.a., për efekt të ristrukturimit të kredisë për fondet e përdorura me qëllim financimin e ndërtimit… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 101, datë 2 qershor 2020 Më datë 19.5.2020, me vendimin nr. 87, në vijim të kërkesës së shoqërisë Favina 1 sh.p.k. për një ndryshim në licencën, e miratuar me vendimin e ERE-s nr. 83/2018, për prodhimin e energjisë elektrike nga HEC Voskopojë, ndryshim i cili konsiston në rritjen e kapacitetit të instaluar… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 94, datë 25 maj 2020 Më datë 12.5.2020, me vendimin nr. 84, ERE vendosi të miratojë çmimin e shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit prej 9.5 lekë/kWh, për muajin prill 2020. Më datë 12.5.2020, me vendimin nr. 85, ERE vendosi të miratojë “Kriteret për të vendosur… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 92, datë 20 maj 2020 Më datë 4.5.2020, me vendimin nr. 80, ERE vendosi të rinovojë licencën e shoqërisë Alpiq Energy Albania sh.p.k., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e mëparshëm të ERE-s nr. 73/2015, për një afat 5-vjeçar, duke filluar vlefshmërinë nga data 14 maj 2020…. Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 105, datë 4 qershor 2020 Më datë 21.05.2020, Kuvendi i Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 65/2020, përmes të cilit kryhet një shtesë në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Konkretisht, nisur nga rëndësia e sportit, si dhe kontributit që kanë dhënë sportistët ndër… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e marrëveshjes, nëpërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, për njohjen e ndërsjellë dhe shkëmbimin e lejeve të drejtimit

  Fletorja Zyrtare nr. 99, datë 31 maj 2020 Më datë 27.05.2020, me vendimin nr. 415, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e marrëveshjes së arritur midis Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë, me anë të së cilës lejet e drejtimit të lëshuara nga autoritetet kompetente shqiptare do të njihen në Republikën e Shqipërisë… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 90, datë 18 maj 2020 Më datë 22.4.2020, me vendimin nr. 68, ERE vendosi të miratojë Kodin e Rrjetit të Transmetimit të Gazit Natyror, i cili ka si qëllim kryesisht ofrimin e termave dhe kushteve standarde të hapura dhe transparente për transportin e gazit natyror përmes sistemit të transportit të gazit në… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 88, datë 17 maj 2020 Më datë 8.4.2020, me vendimin nr. 60, ERE vendosi të miratojë çmimin e shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit prej 9.56 lekë/kWh për muajin mars 2020. Më datë 8.4.2020, me vendimin nr. 61, ERE vendosi të refuzojë kërkesën e shoqërisë NOA… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin e bazës të të dhënave shtetërore “Sistemi i Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit – EACIDS”

  Fletorja Zyrtare nr. 77, datë 28 prill 2020 Më datë 22.4.2020, me vendimin nr. 330, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Sistemin e Deklarimit të Pasurisë dhe Konfliktit të Interesit-EACIDS, pra, një bazë të dhënash shtetërore pranë Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave (në vijim ILDKPKI). Kjo bazë… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12. 1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 73, datë 23 prill 2020 Më datë 23.4.2020, me aktin normativ nr. 18, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Së pari, akti normativ në fjalë parashikon se për tatimpaguesit me qarkullim deri në katërmbëdhjetë milionë lekë, këstet… Lexo më shumë >>
 • Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 73, datë 23 prill 2020 Më datë 23.4.2020, me aktin normativ nr. 19, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9632/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar. Së pari, sipas këtij akti normativ, përjashtohen nga taksa e ndikimit në infrastrukturë investimet në kuadër të programeve… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 39, datë 17 mars 2020 Më datë 6.03.2020, me vendimin nr. 40, ERE vendosi të miratojë Rregulloren lidhur me kërkesat dhe procedurat për përcaktimin e Operatorit të Emëruar të Tregut të Energjisë Elektrike, si dhe rolet dhe përgjegjësitë e këtij të fundit dhe Operatorëve të Sistemit të Transmetimit të Energjisë në Tregun… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 66, datë 14 prill 2020 Më datë 18.03.2020, me vendimin nr. 45, ERE vendosi të rinovojë licencën e shoqërisë Albanian Energy Supplier sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, të miratuar me vendimin e mëparshëm të ERE-s nr. 37/2015, për një afat 5-vjeçar, duke filluar vlefshmërinë e saj nga data 19.3.2020…. Lexo më shumë >>
 • Për një ndryshim në Ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 52, datë 25 mars 2020 Më datë 26.03.2020, me aktin normativ nr. 10, Këshilli i Ministrave vendosi të kryejë një ndryshim në Ligjin nr. 8438/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Nisur nga situata e krijuar nga pandemia, akti normativ i lartpërmendur u vjen në ndihmë tatimpaguesve për shlyerjen e detyrimeve… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006. “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 53, datë 28 mars 2020 Më datë 27.03.2020, me aktin normativ nr. 11, Këshilli i Ministrave vendosi të kryejë një shtesë në Ligjin nr. 9632/2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar. Akti normativ i lartpërmendur lehtëson bizneset për sa i përket pagesës së taksës së tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, duke… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 28, datë 5 mars 2020 Më datë 10.02.2020, me vendimin nr. 23, ERE vendosi të miratojë çmimin e shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit për muajin janar 2020 në vlerën 12.49 lekë/kWh. Më datë 10.02.2020, me vendimin nr. 24, ERE vendosi se për një periudhë tranzitore,… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Tirana sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 21, datë 19 shkurt 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 9, datë 5.02.2020, vendosi të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Tirana sh.a. të veprimtarisë financiare shtesë të ndërmjetësimit në sigurime, në rolin e brokerit.
 • Për miratimin e tarifave të përdorimit të informacionit që mbahet në Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë

  Fletorja Zyrtare nr. 21, datë 19 shkurt 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 8, datë 5.02.2020, vendosi miratimin e tarifave për përdorimin e informacionit që mbahet në Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë. Ky vendim parashikon se tarifa e pagueshme nga individët që duan të përdorin informacionin e gjeneruar nga… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e kushteve për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare brenda grupit bankar”

  Fletorja Zyrtare nr. 21, datë 19 shkurt 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 6, datë 5.02.2020, vendosi të miratojë rregulloren për përcaktimin e kushteve kur mund të ofrohet mbështetje financiare brenda grupit bankar, që është pjesë e mbikëqyrjes së konsoliduar të Bankës së Shqipërisë. Dhe gjithashtu ky vendim parashikon dhe dokumentacionin… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e aktiviteteve, të kritereve dhe të procedurave për personat juridikë që ushtrojnë veprimtari ekonomike në industrinë automotive

  Fletorja Zyrtare nr. 22, datë 24 shkurt 2020 Më datë 13.02.2020, me vendimin nr. 141, në vijim të ndryshimeve në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat” ku u parashikua se norma e tatimfitimit për bizneset që veprojnë në sektorinë e industrisë automotive do të jetë 5%, Këshilli i Ministrave vendosi se në industrinë automotive përfshihen… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 13, datë 5 shkurt 2020 Më datë 10.01.2020, me vendimin nr. 1, ERE vendosi miratimin e çmimit të furnizimit me energji elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit prej 16.57 lekësh/kwh, për muajin dhjetor 2019. Më datë 10.01.2020, me vendimin nr. 2, ERE vendosi të fillojë procedurën për shqyrtimin e aplikimit të… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në rregulloren “Për fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe procedurave për administrimin e tij”

  Fletorja Zyrtare nr. 5, datë 24 janar 2020 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 2, datë 17.1.2020, vendosi të kryejë disa ndryshime në rregulloren “Për fondin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe procedurave për administrimin e tij”. Konkretisht, është shtuar parashikimi se për qëllime të përllogaritjes së kontributit vjetor që paguajnë bankat për… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 171, datë 16 dhjetor 2019 Më datë 2.12.2019, me vendimin nr. 192, ERE vendosi të licencojë shoqërinë Kroi Mbret Energji sh.p.k., në  veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, për një afat 5-vjeçar. Më datë 2.12.2019, me vendimin nr. 193, ERE vendosi të fillojë procedurën për përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë… Lexo më shumë >>
 • Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 513, datë 13.6.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave e të dokumentacionit për hyrjen, qëndrimin dhe trajtimin e të huajve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 174, datë 19 dhjetor 2019 Më datë 18.12.2019, me vendimin nr. 816, Këshilli i Ministrave vendosi që shtetasit kinezë të hyjnë pa vizë në Republikën e Shqipërisë, vetëm me dokumentin pasaportë.
 • Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 184, datë 31 dhjetor 2019 Më datë 18.12.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 84/2019, i cili, ndër të tjera, parashikon se të ardhurat e siguruara nga individët e punësuar në më shumë se një punë nuk do të tatohen më veçmas, por si një shumë e vetme. Ligji në… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin e pjesëmarrjes influencuese (të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë) të aksionerit Amryta Capital LLP në kapitalin aksionar të Bankës Credins sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 169, datë 11 dhjetor 2019 Më datë 4.12.2019, me vendimin nr. 75, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për rritjen e pjesëmarrjes influencuese (të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë) të aksionerit Amryta Capital LLP, Mbretëria e Bashkuar, nga 14.918% në 23.247%, në kapitalin aksionar të Bankës Credins sh.a.
 • Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 237, datë 6.3.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve për hapjen dhe mbylljen e spitaleve”

  Fletorja Zyrtare nr. 170, datë 13 dhjetor 2019 Më datë 11.12.2019, me vendimin nr. 800, Këshilli i Ministrave vendosi të kryejë disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e tij të mëparshëm nr. 237/2009. Konkretisht, ky vendim pasi parashikon se spitalet ditore janë ato spitale që kryejnë ndërhyrje kirurgjikale apo procedura invasive, diagnostikuese apo terapeutike të… Lexo më shumë >>
 • Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme

  Fletorja Zyrtare nr. 182, datë 30 dhjetor 2019 Më datë 18.12.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 90/2019, përmes të cilit i jepet mundësia jo vetëm qytetarëve, por edhe bizneseve të bëjnë rivlerësimin e pasurive të paluajtshme me vlerën e tregut, rivlerësim i cili në rastin e qytetarëve mund të bëhet nga një… Lexo më shumë >>
 • Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 184, datë 31 dhjetor 2019 Më datë 18.12.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 84/2019, i cili, ndër të tjera, parashikon një sërë incentivash për biznesin. Së pari, me qëllim rritjen e eksportit, ky ligj parashikon se tatimpaguesëve eksportues të cilët në 3 vitet e fundit kanë realizuar 70% të… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 156, datë 19 nëntor 2019 Më datë 4.11.2019, me vendimin nr. 164, ERE vendosi të rinovojë licencën e shoqërisë Furnizuesi i Shërbimit Universal sh.a., në veprimtarinë e Furnizimit të Energjisë, për një afat 5-vjeçar, duke filluar vlefshmërinë e saj nga data 21.12.2019. Më datë 4.11.2019, me vendimin nr. 165, ERE vendosi të… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 158, datë 25 nëntor 2019 Më datë 7.11.2019, me vendimin nr. 169, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë KROI MBRET ENERGJI sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, për një afat 5-vjeçar. Më datë 7.11.2019, me vendimin nr. 170, në vijim të kërkesës së shoqërisë SA’GA MAT sh.p.k…. Lexo më shumë >>
 • Për hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Ulqin, Mal i Zi

  Fletorja Zyrtare nr. 159, datë 27 nëntor 2019 Më datë 22.11.2019, me vendimin nr. 748, Këshilli i Ministrave vendosi hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Ulqin, Mal i Zi.
 • Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile

  Fletorja Zyrtare nr. 159, datë 27 nëntor 2019 Më datë 20.11.2019, me vendimin nr. 747, Këshilli i Ministrave vendosi mbi organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Kjo Agjenci, e cila ka si mision zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe sigurimin e mbrojtjes civile në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, do… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 142, datë 22 tetor 2019  Më datë 10.10.2019, me vendimin nr. 150, ERE vendosi të miratojë çmimin e furnizimit me energji elektrike nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit prej 12.81 lekë/kWh, për muajin shtator 2019.
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 145, datë 29 tetor 2019 Më datë 4.10.2019, me vendimin nr. 146, në vijim të kërkesës së shoqërisë OSHEE sh.a., ERE vendosi shtyrjen e afatit të pagesës së faturave për blerjen e energjisë elektrike në treg të parregulluar nga ana e OSHEE sh.a., deri në 31.12.2019. Më datë 4.10.2019, me vendimin nr…. Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 148, datë 4 nëntor 2019 Më datë 14.10.2019, me vendimin nr. 151, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë Elva 2001 sh.a, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Mivas”, me kapacitet të instaluar 1940 kW. Më datë 14.10.2019, me vendimin nr. 152, ERE vendosi të fillojë procedurën… Lexo më shumë >>
 • Për një ndryshim në ligjin nr. 9695, datë 19.3.2007, “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 142, datë 22 tetor 2019 Më datë 9.10.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 69/2019, përmes të cilit është kryer një ndryshim në ligjin nr. 9695/2007, “Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimit”, të ndryshuar. Ndryshimi në fjalë shton një kriter të ri të emërimit të… Lexo më shumë >>
 • Për sigurimin e ndërtimeve

  Fletorja Zyrtare nr. 137, datë 7 tetor 2019 Më datë 2.10.2019, me vendimin nr. 650, Këshilli i Ministrave vendosi sigurimin e detyrueshëm 10-vjeçar të ndërtesave për ndërtuesit, zhvilluesit apo investitorët. Konkretisht, vendimi i lartpërmendur parashikon se njëkohësisht me lidhjen e kontratës për kalimin e pronësisë së ndërtesës, ndërtuesi, zhvilluesi apo investitori duhet t’i dorëzojnë blerësit… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 142, datë 22 tetor 2019 Më datë 9.10.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 68/2019, përmes të cilit janë kryer disa ndryshime në ligjin nr. 10 304/2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Ndër ndryshimet që sjell ky ligj është parashikimi se veprimtaritë studimore-kërkimore në… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 131, datë 24 shtator 2019 Më datë 6.9.2019, me vendimin nr. 134, ERE vendosi të refuzojë kërkesën e shoqërisë Albpetrol sh.a., për licencim në veprimtarinë e furnizimit të gazit natyror. Më datë 6.9.2019, me vendimin nr. 135, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë ELECTRAL BATRA HPP sh.p.k., në veprimtarinë… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 639, datë 7.9.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave të procedurave e të llojeve të testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në varësi të punës së punëmarrësit, si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit mjekësor në punë

  Fletorja Zyrtare nr. 123, datë 9 shtator 2019 Më datë 4.9.2019, me vendimin nr. 596, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e tij të mëparshëm nr. 639/2016. Sipas këtyre ndryshimeve, raporti i aftësisë në punë që do të dorëzohet tek punëdhënësi në momentin e fillimit të punës tashmë do… Lexo më shumë >>
 • Për ratifikimin e marrëveshjes për mbrojtjen shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë

  Fletorja Zyrtare nr. 135, datë 3 tetor 2019 Më datë 12.9.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 58/2019, “Për ratifikimin e marrëveshjes për mbrojtjen shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë”. Me ratifikimin e kësaj marrëveshje, qytetarët që kanë jetuar dhe punuar në të dyja vendet do të mund të bashkojnë periudhat e… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e udhëzimit “Për stress test-et e bankave”

  Fletorja Zyrtare nr. 129, datë 19 shtator 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 60, datë 4.9.2019, vendosi të miratojë një udhëzim i cili përcakton kërkesat dhe metodologjitë  mbi kryerjen e stress test-eve nga bankat dhe degët e bankave të huaja të cilat ushtrojnë veprimtari bankare dhe/ose financiare në Republikën e Shqipërisë,… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 103, datë 17 korrik 2019 Më datë 10.7.2019, me vendimin nr. 111, ERE vendosi të miratojë çmimin e furnizimit me energji elektrike për klientët e lidhur në nivelin e tensionit 35 kV, të cilët   furnizohen nga Furnizuesi i Mundësisë së Fundit, prej  13.07 lekë/kWh për muajin qershor 2019.
 • Për hapjen e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Kanberra, Australi

  Fletorja Zyrtare nr. 97, datë 5 korrik 2019 Më datë 3.7.2019, me vendimin nr. 452, Këshilli i Ministrave vendosi të hapë Ambasadën e Republikës së Shqipërisë në kryeqytetin e Australisë, Kanberra.
 • Për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komonuelthit të Bahamas

  Fletorja Zyrtare nr. 101, datë 12 korrik 2019 Më datë 10.7.2019, me vendimin nr. 473, Këshilli i Ministrave bëri të mundur vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komonuelthit të Bahamas.
 • Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 137, datë 28.2.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për ngritjen e Task-Forcës për evidentimin e pasurive të paluajtshme shtetërore gjatë bregdetit shqiptar, me qëllim investimin në turizmin bregdetar”

  Fletorja Zyrtare nr. 110, datë 29 korrik 2019 Më datë 25.7.2019, me vendimin nr. 541, Këshilli i Ministrave vendosi të kryejë disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr. 137/2018. Në vijim të shtesave dhe ndryshimeve, parashikohet se Task-Forca e ngritur për evidentimin e pasurive të paluajtshme shtetërore në bregdetin shqiptar monitoron,… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Federatës së Shën Kristoferit (St. Kitts) dhe Nevisit, për heqjen e vizave për mbajtësit e pasaportave diplomatike, zyrtare dhe të zakonshme

  Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 30 korrik 2019 Më datë 25.7.2019, me vendimin nr. 518, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Federatës së Shën Kristoferit dhe Nevisit, për heqjen e vizave për shtetasit e të dy vendeve, mbajtës të pasaportave të vlefshme diplomatike, zyrtare ose… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Union sh.a. me Bankën Ndërkombëtare Tregtare sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 103, datë 17 korrik 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 53, datë 3.7.2019, vendosi të japë miratimin paraprak për përthithjen e Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a. nga Banka Union sh.a.  Sipas këtij vendimi, Banka Union sh.a. do të ushtrojë vetëm veprimtaritë bankare dhe financiare për të cilat është licencuar.
 • Për miratimin e rregullores “Vlerësimi për qëllimet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”

  Fletorja Zyrtare nr. 84, datë 11 qershor 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 44, datë 5.6.2019, vendosi të miratojë rregulloren “Vlerësimi për qëllimet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”. Rregullorja e lartpërmendur përcakton kriteret, kushtet dhe mënyrën e zgjedhjes së vlerësuesit të pavarur për qëllime të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si dhe mënyrën e… Lexo më shumë >>
 • Për revokimin e licencës së Bankës së Kreditit të Shqipërisë sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 84, datë 11 qershor 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 42, datë 5.6.2019, vendosi të revokojë licencën e Bankës së Kreditit të Shqipërisë sh.a., për shkak të fillimit të procesit të likuidimit vullnetar nga ana e vetë bankës.
 • Për miratimin e rregullores “Për shtesat makroprudenciale të kapitalit”

  Fletorja Zyrtare nr. 84, datë 11 qershor 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 41, datë 5.6.2019, vendosi të miratojë rregulloren “Për shtesat makroprudenciale të kapitalit”, e cila ka si objekt  përcaktimin e mënyrës së zbatimit të secilës prej shtesave makroprudenciale të kapitalit dhe të kombinimit të tyre.
 • Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.730, datë 20.10.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 89, datë 21 qershor 2019 Më datë 19.6.2019, me vendimin nr. 415, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr.730/2016, të ndryshuar. Së pari, është shtuar parashikimi se rregullorja ka si objekt, jo më vetëm përcaktimin e kushteve dhe kritereve për klasifikimin e… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 79, datë 30 maj 2019 Më datë 10.5.2019, me vendimin nr. 68, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e draftkontratës për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a. dhe Furnizuesit të Shërbimit Universal/OSHEE sh.a. për periudhën 1.3.2019-31.12.2019. Më datë 10.5.2019, me vendimin nr. 69, ERE vendosi… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Serbisë, për bashkëpunim në turizëm

  Fletorja Zyrtare nr. 75, datë 27 maj 2019 Më datë 22.5.2019, me vendimin nr. 348, Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Serbisë, për bashkëpunim në fushën e turizmit. Pra, nëpërmjet kësaj marrëveshje, Palët do të bashkëpunojnë në drejtim të inkurajimit të udhëtimeve turistike… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10107, datë 30.3.2009, “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 79, datë 30 maj 2019 Më datë 8.5.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 27/2019 përmes të cilit bëhen disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10107/2009 “Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Një prej risive ka të bëjë pikërisht me krijimin e dy organeve këshillimore pranë… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin dhe përcaktimin e formës ligjore dhe të strukturës së pronësisë së kapitalit të Operatorit të Tregut

  Fletorja Zyrtare nr. 73, datë 21 maj 2019 Më datë 15.5.2019, me vendimin nr. 322, Këshilli i Ministrave vendosi krijimin e Operatorit të Tregut (Bursa Shqiptare e Energjisë), në formën e një shoqërie aksionare, e cila do të jetë e ndarë financiarisht dhe ligjërisht nga Operatori i Sistemit të Transmetimit sh.a. dhe do të veprojë… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 55, datë 19 prill 2019 Më datë 3.4.2019, me vendimin nr. 53, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e “Rregullores për kriteret standarde minimale të cilësisë së shërbimit dhe furnizimit tërrjeteve të gazit natyror”. Më datë 3.4.2019, me vendimin nr. 54, ERE vendosi të fillojë procedurat për shqyrtimin e planit të… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për njohjen e ndërsjellë të patentë shoferëve/lejeve të drejtimit

  Fletorja Zyrtare nr. 57, datë 24 prill 2019 Më datë 17.4.2019, me vendimin nr. 229, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë marrëveshjen, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës, për njohjen e ndërsjellë të patentave. Për efekt të kësaj marrëveshje, shtetasit shqiptarë dhe shtetasit kosovarë do të mund… Lexo më shumë >>
 • Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Republikës së Kosovës për ngritjen e pikave të përbashkëta të kalimit kufitar ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës dhe kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit kufitar

  Fletorja Zyrtare nr. 60, datë 30 prill 2019  Më datë 18.4.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 24/2019, përmes të cilit vendosi të ratifikojë marrëveshjen për ngritjen e pikave të përbashkëta kufitare ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës dhe kryerjen e veprimtarive të përbashkëta të kontrollit kufitar, e cila ka si… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e rregullores “Për përcaktimin e nivelit të ushtrimit të kompetencave në Bankën e Shqipërisë për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”

  Fletorja Zyrtare nr. 52, datë 17 prill 2019 Më datë 3.4.2019, me vendimin nr. 33, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të miratojë rregulloren “Për përcaktimin e nivelit të ushtrimit të kompetencave në Bankën e Shqipërisë për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”. Rregullorja e lartpërmendur përcakton kompetencat dhe detyrat që duhet të… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin e shoqërisë “ILLYRIAN GUARD” sh.a., dhe për përcaktimin e autoritetit publik, që përfaqëson shtetin si pronar të aksioneve të kësaj shoqërie

  Fletorja Zyrtare nr. 48, datë 11 prill 2019 Më datë 4.4.2019, me vendimin nr. 177, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë shoqërinë tregtare “Illyrian Guard” sh.a., me kapital 100 % shtetëror, për ofrimin e shërbimeve me pagesë, ndaj personave fizikë e juridikë publikë dhe privatë, në fushën e rendit e të sigurisë publike, teknologjisë së… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 30, datë 12 mars 2019 Më datë 4.03.2019, me vendimin nr. 37, ERE vendosi të bëjë një ndryshim në vendimin e tij të mëparshëm nr. 188/2017 mbi licencimin e shoqërisë Albgaz sh.a. në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror, të ndryshuar. Ndryshimi në fjalë shtyn afatin e dërgimit të dokumentacionit të munguar… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 34, datë 19 mars 2019  Më datë 7.03.2019, me vendimin nr. 38, ERE vendosi të licencojë shoqërinë Kastrati Energy sh.p.k. në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, për një afat 5-vjeçar. Më datë 7.03.2019, me vendimin nr. 39, ERE vendosi të licencojë shoqërinë Kastrati Energy sh.p.k. në veprimtarinë e furnizimit të energjisë… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë 

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2019 Më datë 15.03.2019, me vendimin nr. 41, ERE vendosi të rrëzojë kërkesën e shoqërisë OST sh.a. mbi nevojën e ndërhyrjeve në rrjetin e transmetimit, si të pambështetur në ligj. Më datë 15.03.2019, me vendimin nr. 42, ERE vendosi të miratojë çmimin e furnizimit me energji elektrike për… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 33, datë 18 mars 2019 Më datë 5.03.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 11/2019, përmes të cilit kryhet një shtesë në ligjin 8952/2002, “Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”, të ndryshuar. Konkretisht, ligji i ri zgjat afatin e vlefshmërisë së letërnjoftimeve elektronike të shtetasve shqiptarë, të cilat… Lexo më shumë >>
 • Për nxitjen e punësimit

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2019 Më datë 13.03.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 15/2019 “Për nxitjen e punësimit”, i cili synon rritjen e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet ofrimit të shërbimeve dhe programeve publike të punësimit, të vetëpunësimit dhe të kualifikimit profesional. Ligji në fjalë parashikon… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Banka Union sh.a. të 100 për qind të kapitalit aksionar të Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 36, datë 25 mars 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 21, datë 13.3.2019, vendosi të japë miratimin paraprak për zotërimin e 100 për qind të aksioneve me të drejtë vote, të kapitalit aksionar të Banka Ndërkombëtare Tregtare sh.a. nga Banka Union sh.a.
 • Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga OTP Bank Nyrt, Hungari, të 88.89 për qind të kapitalit aksionar të Bankës Societe General Albania sh.a.  

  Fletorja Zyrtare nr. 36, datë 25 mars 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 20, datë 13.3.2019, vendosi të japë miratimin paraprak për zotërimin e 88.89 për qind të aksioneve me të drejtë vote, të kapitalit aksionar të Bankës Societe General Albania sh.a. nga OTP Bank Nyrt, Hungari.
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 23, datë 26 shkurt 2019 Më datë 18.02.2019, me vendimin nr. 17, ERE vendosi të fillojë  procedurën për rinovimin e licencës nr. 230, seria FK14, të shoqërisë Ayen Energy Trading sh.a., në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike, për një afat 5-vjeçar. Më datë 18.02.2019, me vendimin nr. 18, ERE vendosi të… Lexo më shumë >>
 • Për kadastrën

  Fletorja Zyrtare nr. 28, datë 6 mars 2019 Më datë 7.2.2019, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr.  111/2018 “Për kadastrën”. Ligji në fjalë bashkon Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (Hipotekën), Agjencinë e Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale (ALUIZNI) dhe Agjencinë e Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Balfin sh.p.k. të 88.95 për qind të kapitalit aksionar të Bankës Tirana sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 17, datë 14 shkurt 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 17, datë 6.2.2019, vendosi të japë miratimin paraprak lidhur me zotërimin e 88.95% të aksioneve me të drejtë vote, të kapitalit aksionar të Bankës Tirana sh.a. nga Balfin sh.p.k., me kusht paraqitjen në Bankën e Shqipërisë të miratimit… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka e Parë e Investimeve, Albania sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 17, datë 14 shkurt 2019 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 9, datë 6.2.2019, vendosi të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka e Parë e Investimeve, Albania sh.a. të veprimtarisë financiare shtesë të ndërmjetësimit në sigurime, në cilësinë e agjentit në sigurime.
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 4, datë 18 janar2019 Më datë 9.01.2019, me vendimin nr. 1, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë Trans Adriatic Pipeline AG, në veprimtarinë e transmetimit të gazit natyror për një afat 25- vjeçar.
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 8, datë 1 shkurt 2019 Më datë 17.01.2019, me vendimin nr. 2, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e dokumentit me titull “Propozim i të gjitha OST-ve për një metodologji të ofrimit të të dhënave të gjenerimit dhe ngarkesës në përputhje me nenin 16 të Rregullores së Komisionit (BE) 2015/1222, të… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e kuadrit makroekonomik dhe fiskal për periudhën 2020-2022

  Fletorja Zyrtare nr. 2, datë 15 janar 2019 Më datë 9.01.2019, me vendimin nr. 4, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë kuadrin makroekonomik dhe fiskal për periudhën 2020-2022, së bashku me “Treguesit kryesorë makroekonomikë” dhe “Treguesit fiskalë sipas buxhetit të konsoliduar”. Kuadri makroekonomik dhe fiskal projekton pritshmëritë makroekonomike në një periudhë kohore afatmesme, si dhe… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, për bashkëpunimin, nxitjen e biznesit dhe informimin e diasporës

  Fletorja Zyrtare nr. 6, datë 25 janar 2019 Më datë 23.01.2019, me vendimin nr. 36, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë marrëveshjen, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila ka për qëllim bashkëpunimin, nxitjen e biznesit dhe informimin e diasporës. Për të arritur këto qëllime, Këshilli… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës”

  Fletorja Zyrtare nr. 4, datë 18 janar2019 Më datë 9.01.2019, me vendimin nr. 2, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të bëjë disa ndryshime në rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës”. Ndryshimet kanë prekur nenin 42 të rregullores së lartpërmendur, i cili përcakton kufijtë e treguesve të kapitalit rregullator. Konkretisht, kanë ndryshuar vetëm dy… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e tarifës së biletave të Teatrit Kombëtar

  Fletorja Zyrtare nr. 174, datë 10 dhjetor 2018  Më datë 5.12.2018, me vendimin nr. 721, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë tarifat e biletave për Teatrin Kombëtar. Konkretisht, çmimi i biletave për ditët e javës, pra nga e hëna në të enjte, do të jetë 300 lekë, ndërsa për ditët e fundjavës, pra nga e… Lexo më shumë >>
 • Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit për Pakicat Kombëtare

  Fletorja Zyrtare nr. 176, datë 13 dhjetor 2018 Më datë 12.12.2018, me vendimin nr. 726, Këshilli i Ministrave vendosi lidhur me organizimin dhe funksionimin e Komitetit për Pakicat Kombëtare, i cili është person juridik, publik, në varësi të Kryeministrit, me seli në Tiranë. Ky Komitet ka për qëllim të sigurojë mbrojtjen dhe promovimin e të… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e planit strategjik për reformimin e sektorit të energjisë elektrike në Shqipëri

  Fletorja Zyrtare nr. 179, datë 19 dhjetor 2018 Më datë 12.12.2018, me vendimin nr. 742, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë planin strategjik për reformimin e sektorit të energjisë në Shqipëri. Ky plan strategjik përmban një sërë masash reformuese të sektorit të energjisë elektrike në mënyrë që të krijohet një treg i organizuar sipas modelit… Lexo më shumë >>
 • Mbi hyrjen në fuqi të dy marrëveshjeve ndërkombëtare

  Fletorja Zyrtare nr. 186, datë 27 dhjetor 2018  Më datë 24.12.2018, me njoftimin nr. 19304, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njoftoi se marrëveshja e Lokarnos, “Për përcaktimin e një klasifikimi ndërkombëtar për dizenjot industriale”, si dhe marrëveshja e Vjenës, “Për klasifikimin ndërkombëtar të elementeve figurative të markave tregtare”, do të hyjnë në fuqi… Lexo më shumë >>
 • Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019

  Fletorja Zyrtare nr. 189, datë 28 dhjetor 2018 Më datë 26.12.2018, me vendimin nr. 766, Këshilli i Ministrave vendosi në lidhje me punësimin e studentëve ekselentë në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019. Sipas këtij vendimi, duke filluar nga data 1 janar 2019, studentët që kanë përfunduar studimet universitare në… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi

  Fletorja Zyrtare nr. 189, datë 28 dhjetor 2018  Më datë 26.12.2018, me vendimin nr. 809, Këshilli i Ministrave vendosi rritjen e pagës minimale në vend. Konkretisht, paga bazë minimale mujore në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik ose fizik, vendës ose i huaj, do të jetë 26 000 lekë…. Lexo më shumë >>
 • Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore jashtë shërbimit civil, për vitin 2019

  Fletorja Zyrtare nr. 189, datë 28 dhjetor 2018 Më datë 26.12.2018, me vendimin nr. 812, Këshilli i Ministrave vendosi në lidhje me punësimin e studentëve ekselentë në institucionet e administratës shtetërore jashtë shërbimit civil, pra në lidhje me institucionet në varësi të Kryeministrit apo ministrave. Sipas këtij vendimi, duke filluar nga data 1 janar 2019,… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e aktiviteteve që përfshihen në fushën e prodhimit/zhvillimit të software-ve, si dhe procedurat për aplikimin e tatimfitimit nga personat juridikë që ushtrojnë këto aktivitete  

  Fletorja Zyrtare nr. 176, datë 13 dhjetor 2018 Pas ndryshimeve që u kryen në vitin 2017 në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”, të cilat parashikuan se kompanitë që veprojnë në fushën e prodhimit dhe zhvillimit të software-ve do të përfitojnë nga tatimi mbi fitimin prej 5%, më datë 12.12.2018, me vendimin nr. 730, Këshilli… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 181, datë 21 dhjetor 2018 Më datë 13.12.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 103/2018, përmes së cilit janë kryer disa ndryshime në ligjin “Për prokurimin publik”, të ndryshuar. Për efekt të këtyre ndryshimeve, tashmë parashikohet se do të skualifikohet nga procedura e përzgjedhjes së fituesve të kontratave publike çdo… Lexo më shumë >>
 • Për disa shtesa në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 181, datë 21 dhjetor 2018 Më datë 13.12.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 102/2018, përmes së cilit janë kryer disa shtesa në ligjin “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Konkretisht, tashmë parashikohet se do të përjashtohen nga përfitimi i statusit strategjik subjektet investuese që janë ose… Lexo më shumë >>
 • Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015, “Për turizmin”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 181, datë 21 dhjetor 2018 Më datë 13.12.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 101/2018, përmes së cilit janë kryer disa shtesa në ligjin “Për turizmin”, të ndryshuar. Për efekt të këtyre shtesave, tashmë parashikohet se do të përjashtohet nga mbështetja dhe lehtësitë që ligji i lartpërmendur ofron për investimet… Lexo më shumë >>
 • Për një ndryshim në ligjin nr. 7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 181, datë 21 dhjetor 2018 Më datë 13.12.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 100/2018, përmes së cilit është kryer një ndryshim në ligjin “Për investimet e huaja”, të ndryshuar. Ndryshimi i lartpërmendur zgjat afatin e mbrojtjes së posaçme që shteti shqiptar i ofron investitorëve të huaj në rastin e… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 164, datë 16 nëntor  2018 Më datë 2.11.2018, me vendimin nr. 233, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e versionit të ndryshuar të propozimit të përbashkët të hartuar nga të gjithë Operatorët e Sistemit të Transmetimit në lidhje me kërkesat organizative, rolet dhe përgjegjësitë kryesore mbi shkëmbimin e të dhënave. Më… Lexo më shumë >>
 • Për caktimin e datës së zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore

  Fletorja Zyrtare nr. 156, datë 6 nëntor 2018 Më datë 5.11.2018, me dekretin nr. 10928, Presidenti i Republikës së Shqipërisë caktoi datën 30 qershor 2019 si datën kur do të zhvillohen zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.
 • Për hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Guangzhou, Kinë

  Fletorja Zyrtare nr. 166, datë 21 nëntor 2018 Më datë 14.11.2018, me vendimin nr. 680, Këshilli i Ministrave vendosi hapjen e Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në qytetin  Guangzhou, Kinë.
 • Për prodhimin, transmetimin dhe financimin e emisioneve të posaçme televizive, arsimore dhe kulturore, të dedikuara për diasporën

  Fletorja Zyrtare nr. 166, datë 21 nëntor 2018 Më datë 14.11.2018, me vendimin nr. 690, Këshilli i Ministrave vendosi lidhur me prodhimin e emisioneve të posaçme televizive për mësimin e gjuhës shqipe dhe për kulturën shqiptare, të cilat i dedikohen diasporës. Konkretisht, emisioni për mësimin e gjuhës shqipe do të prodhohet nga Radiotelevizioni Shqiptar, ndërsa… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 153, datë 26 tetor 2018  Më datë 11.10.2018, me vendimin nr. 214, ERE vendosi të miratojë Kodin e Rrjetit mbi Rregullat e Ndërveprimit dhe të Shkëmbimit të të Dhënave në sektorin e gazit natyror. Më datë 11.10.2018, me vendimin nr. 215, ERE vendosi transferimin e licencës së furnizimit të energjisë elektrike, miratuar… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e modelit të tregut të gazit natyror

  Fletorja Zyrtare nr. 147, datë 16 tetor 2018 Më datë 9.10.2018, me vendimin nr. 590, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë modelin e tregut të gazit natyror, i cili do të aplikohet në momentin që aktiviteti tregtar në tregun e gazit do të bëhet efektiv. Modeli i lartpërmendur synon të garantojë një strukturë të qëndrueshme… Lexo më shumë >>
 • Për pezullimin e përkohshëm të veprimtarisë së Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit

  Fletorja Zyrtare nr. 147, datë 16 tetor 2018 Më datë 9.10.2018, me vendimin nr. 598, Këshilli i Ministrave vendosi të pezullojë përkohësisht veprimtarinë e Autoritetit të Mbikëqyrjes së Lojërave të Fatit, deri në momentin e ristrukturimit të këtij institucioni.
 • Për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Saint Kitts dhe Nevis

  Fletorja Zyrtare nr. 147, datë 16 tetor 2018 Më datë 9.10.2018, me vendimin nr. 586, Këshilli i Ministrave bëri të mundur vendosjen e marrëdhënieve diplomatike midis Republikës së Shqipërisë dhe Saint Kitts, dhe Nevis.
 • Për një shtesë në vendimin nr. 584, datë 28.8.2003, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores së Këshillit të Ministrave”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 154, datë 29 tetor 2018 Më datë 24.10.2018, me vendimin nr. 613, Këshilli i Ministrave vendosi të kryejë një shtesë në tekstin e rregullores së Këshillit të Ministrave. Konkretisht, është shtuar parashikimi se kompetencat e Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave të përcaktuara në rregulloren e lartpërmendur, përfshirë këtu edhe pjesëmarrjen… Lexo më shumë >>
 • Për një ndryshim në ligjin nr. 55/2015 “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”

  Fletorja Zyrtare nr. 152, datë 25 tetor 2018 Më datë 4.10.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 67/2018, përmes të cilit është kryer një ndryshim në ligjin nr. 55/2015, “Për investimet strategjike në Republikën e Shqipërisë”. Ndryshimi në fjalë shtyn afatin përfundimtar të paraqitjes së kërkesave nga subjektet investuese të interesuara… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 140, datë 1 tetor 2018 Më datë 3.9.2018, me vendimin nr. 197, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e Kodit të Rrjetit mbi Rregullat e Ndërveprimit dhe Shkëmbimit të të Dhënave në sektorin e gazit natyror. Më datë 3.9.2018, me vendimin nr. 198, ERE vendosi të licencojë shoqërinë Furnizuesi i tregut… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e Kodit të Etikës për Administratorët e Falimentimit

  Fletorja Zyrtare nr. 138, datë 26 shtator 2018 Më datë 19.9.2018, me vendimin nr. 543, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë Kodin e Etikës për Administratorët e Falimentimit. Ky Kod përcakton rregullat e sjelljes që duhet të respektohen dhe zbatohen nga të gjithë administratorët e falimentimit që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës… Lexo më shumë >>
 • Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Falimentimit

  Fletorja Zyrtare nr. 138, datë 26 shtator 2018 Më datë 19.9.2018, me vendimin nr. 542, Këshilli i Ministrave vendosi në lidhje me funksionimin dhe organizimin e Agjencisë Kombëtare të Falimentimit.  Kjo Agjenci funksionon si person juridik publik, në varësi të ministrit të Drejtësisë, si dhe ka buxhetin e saj.  Agjencia e lartpërmendur duhet të garantojë… Lexo më shumë >>
 • Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës së sigurimit të depozitave të Bankës NBG Albania sh.a., të përthithur nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 139, datë 27 shtator 2018 Pas dhënies së miratimit paraprak të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për përthithjen e Bankës NBG Albania nga Banka Amerikane e Investimeve, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave me vendimin nr. 22, datë 14.9.2018, vendosi të përjashtojë nga skema e sigurimit të depozitave Bankën… Lexo më shumë >>
 • Për përjashtimin nga skema dhe revokimin e certifikatës së sigurimit të depozitave të Bankës Veneto sh.a., të përthithur nga Banka Intesa Sanpaolo Albania sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 139, datë 27 shtator 2018 Pas dhënies së miratimit paraprak të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për përthithjen e Bankës Veneto nga Banka Intesa Sanpaolo Albania, Këshilli Drejtues i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave me vendimin nr. 21, datë 14.9.2018, vendosi të përjashtojë nga skema e sigurimit të depozitave Bankën Veneto,… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)”

  Fletorja Zyrtare nr. 133, datë 17 shtator 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 63, datë 6.9.2018, ka miratuar një ndryshim në rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)”. Konkretisht ka ndryshuar shtojca 8 e kësaj rregulloreje, e cila përmban vlerat në lekë të komisioneve që… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. me Bankën NBG Albania sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 133, datë 17 shtator 2018 Më datë 6.9.2018, me vendimin nr. 61, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për bashkimin e Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. me Bankën NBG Albania sh.a.
 • Për dhënien e miratimit paraprak për bashkimin me përthithje të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me Veneto Banka sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 133, datë 17 shtator 2018 Më datë 6.9.2018, me vendimin nr. 60, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të japë miratimin paraprak për bashkimin e Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. me Veneto Banka sh.a.
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 109, datë 25 korrik 2018 Më datë 9.7.2018, me vendimin nr. 159, ERE vendosi të miratojë një udhëzues në lidhje me kërkesat kryesore të organizimit, rolet dhe përgjegjësitë që kanë operatorët e sistemeve të transmetimit dhe shpërndarjes, por edhe përdoruesit e rëndësishëm të rrjetit në procesin e shkëmbimit të të dhënave dhe… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 108, datë 24 korrik 2018 Më datë 3.7.2018, me vendimin nr. 151, ERE vendosi të licencojë shoqërinë “Domi TEC” sh.p.k. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Plepi”, për një afat 30-vjeçar. Më datë 3.7.2018, me vendimin nr. 152, ERE vendosi të fillojë procedurën për licencimin e shoqërisë “Renergy Trading… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor

  Fletorja Zyrtare nr. 102, datë 11 korrik 2018 Më datë 4.7.2018, me vendimin nr. 419, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Operatorin e Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, i cili do të jetë në varësi të ministrit përgjegjës për shëndetësinë. Operatori do ta ushtrojë veprimtarinë e tij në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë në… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve

  Fletorja Zyrtare nr. 105, datë 17 korrik 2018 Më datë 11.7.2018, me vendimin nr. 431, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve. Kjo Agjenci është e specializuar në fushën e ujësjellës-kanalizimeve, si dhe në trajtimin e ujërave të ndotura dhe mbetjeve. Vendimi i lartpërmendur i ngarkon Agjencisë detyrën… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)”

  Fletorja Zyrtare nr. 107, datë 20 korrik 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 55, datë 16.7.2018, ka miratuar disa ndryshime në rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)”. Ndryshimet e parashikuara në këtë vendim i hapin rrugë aksesit në sistemin qendror të rregjistrimit dhe shlyerjes… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 30 korrik 2018  Më datë 9.7.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 41/2018, përmes të cilit është kryer një shtesë në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar. Konkretisht, duke filluar nga data 1 janar 2019, investimet e subjekteve që zhvillojnë… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 111, datë 30 korrik 2018 Më datë 9.7.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 40/2018, përmes të cilit është kryer një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Konkretisht, duke filluar nga data 1 janar 2019, për strukturat… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 89, datë 19 qershor 2018 Më datë 4.6.2018, me vendimin nr. 126, ERE vendosi të licencojë shoqërinë “Wind Power Albania” sh.p.k., në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike për një afat 5-vjeçar. Më datë 4.6.2018, me vendimin nr. 125, ERE vendosi të licencojë shoqërinë “AED SOLAR” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 90, datë 20 qershor 2018 Më datë 4.6.2018, me vendimin nr. 127, ERE vendosi të miratojë një Kod rrjeti i cili përcakton kërkesat për lidhjet në rrjet të sistemeve të tensionit të lartë të rrymës së vazhduar dhe moduleve të parkut gjenerues të lidhur me rrymë të vazhduar. Kodi i lartpërmendur siguron… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 92, datë 22 qershor 2018 Më datë 4.6.2018, me vendimin nr. 128, ERE vendosi të miratojë Kodin e Rrjetit për Ngarkesën, i cili përcakton kërkesat për lidhjen në rrjet të objekteve që konsumojnë energji elektrike që lidhen në transmetim, objekteve dhe sistemeve të shpërndarjes etj. Rregullat e përcaktuara në këtë kod sigurojnë… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 93, datë 22 qershor 2018 Më datë 4.6.2018, me vendimin nr. 130, ERE vendosi të fillojë procedurën për të shqyrtuar aplikimin për licencim të shoqërisë “Furnizuesi i Tregut të Lirë” sh.a. në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike. Më datë 4.6.2018, me vendimin nr. 129, ERE vendosi të miratojë një Kod rrjeti,… Lexo më shumë >>
 • Për disa shtesa në vendimin nr. 547, datë 9.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 84, datë 8 qershor 2018 Më datë 6.6.2018, me vendimin nr. 332, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa shtesa në vendimin e tij të mëparshëm nr. 547/2006, të ndryshuar. Konkretisht, është shtuar parashikimi se Agjencia e Burimeve Natyrore ka për detyrë të monitorojë prodhimin e energjisë elektrike, monitorim i cili do… Lexo më shumë >>
 • Për Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës

  Fletorja Zyrtare nr. 88, datë 18 qershor 2018 Më datë 7.6.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë Ligjin nr. 32/2018, i cili përcakton rregullat për organizimin dhe funksionimin e veprimtarisë së Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. Ky Fond do të shërbejë për të siguruar dhe shpërndarë mjetet financiare në mbështetje të zhvillimit… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për zotërimin nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a. të 100 përqind të kapitalit aksionar të Bankës NBG Albania sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 87, datë 14 qershor 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 42, datë 6.6.2018, vendosi të japë miratimin paraprak që 100 % e aksioneve me të drejtë vote të kapitalit të Bankës NBG Albania sh.a. të zotërohet nga Banka Amerikane e Investimeve sh.a.
 • Për miratimin e masave mbështetëse për nxitjen e përdorimit të energjisë elektrike nga burimet e rinovueshme të diellit dhe erës, si dhe të procedurave për përzgjedhjen e projekteve për përfitimin e tyre

  Fletorja Zyrtare nr. 89, datë 19 qershor 2018 Më datë 12.6.2018, me vendimin nr. 349, Këshilli i Ministrave vendosi se shoqëritë tregtare ose bashkimi i  shoqërive tregtare që ofrojnë kushtet më të mira përsa i përket çmimit të energjisë që vjen nga burimet e rinovueshme të diellit dhe të erës, teknologjisë së përdorur dhe mënyrës… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 81, datë 5 qershor 2018 Më datë 14.5.2018, me vendimin nr. 110, ERE vendosi të zgjidhë mosmarrëveshjen midis Kesh sh.a. dhe OST sh.a. lidhur me korrigjimet e faturave për shërbimin e balancimit sipas parashikimeve të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi dhe përllogaritjeve nga OST sh.a. të rakorduara dhe të pranuara nga… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e Planit Kombëtar për Integrimin Evropian 2018-2020

  Fletorja Zyrtare nr. 69, datë 16 maj 2018 Më datë 9.5.2018, me vendimin nr. 246, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2018-2020. Plani Kombëtar për Integrimin 2018-2020 synon përafrimin e plotë të legjislacionit të brendshëm me atë të Bashkimit Evropian. Ky objektiv do të përmbushet duke analizuar legjislacionin e BE-së,… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Diasporën 2018-2024 dhe të Planit të Veprimit

  Fletorja Zyrtare nr. 73, datë 22 maj 2018 Më datë 9.5.2018, me vendimin nr. 259, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë Strategjinë Kombëtare për Diasporën për vitet 2018-2024. Duke konsideruar faktin se migrimi mbetet një sfidë e vështirë për institucionet shtetërore dhe shoqërinë shqiptare, Strategjia e lartpërmendur synon të garantojë një politikë  gjithëpërfshirëse për diasporën,… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore “Regjistri Kombëtar i Pasurive Kulturore (RKPK)”

  Fletorja Zyrtare nr. 74, datë 23 maj 2018 Më datë 16.5.2018, me vendimin nr. 278, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Regjistrin Kombëtar të Pasurive Kulturore, që do të administrohet nga Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore. Funksioni i kësaj baze të dhënash është krijimi dhe përditësimi i regjistrit të pasurive kulturore materiale dhe… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e Operatorit të Energjisë së Rinovueshme

  Fletorja Zyrtare nr. 74, datë 23 maj 2018 Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 275, datë 16.5.2018, vendosi se deri në krijimin e Operatorit të Energjisë së Rinovueshme, funksionet do të kryhen nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.
 • Për krijimin e Regjistrit Qendror të Bazës së të Dhënave për Llogaritjen e Taksës Vendore të Pasurisë së Paluajtshme “ndërtesë” (Kadastra fiskale)

  Fletorja Zyrtare nr. 74, datë 23 maj 2018 Më datë 16.5.2018, me vendimin nr. 273, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Regjistrin Qendror të Bazës së të Dhënave për Llogaritjen e Taksës Vendore mbi Pasurinë e Paluajtshme “ndërtesë”, që do të administrohet në formë elektronike pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Taksës së Pasurisë. Kjo Drejtori… Lexo më shumë >>
 • Për organizimin dhe funksionimin e Sekretariatit teknik të Këshillit Ekonomik Kombëtar dhe përcaktimin e ministrisë përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të Ligjit nr. 57/2014, “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 74, datë 23 maj 2018 Më datë 16.5.2018, me vendimin nr. 281, Këshilli i Ministrave vendosi të përcaktojë se Ministri përgjegjës për zbatimin e dispozitave të ligjit nr. 57/2014, “Për krijimin dhe funksionimin e Këshillit Ekonomik Kombëtar”, të ndryshuar, është ministri i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Ndërsa Sekretariati teknik është ai… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë

  Fletorja Zyrtare nr. 78, datë 29 maj 2018 Më datë 23.5.2018, me vendimin nr. 299, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë si person juridik publik, në varësi të ministrit përgjegjës për financat. Me anë të krijimit të kësaj Drejtorie… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Thesarit

  Fletorja Zyrtare nr. 78, datë 29 maj 2018 Më datë 23.5.2018, me vendimin nr. 298, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Drejtorinë e Përgjithshme të Thesarit si person juridik, publik, në varësi të ministrit përgjegjës për financat. Misioni i kësaj Drejtorie është sigurimi dhe realizimi i shërbimeve operacionale për qeverisjen e përgjithshme, që garanton paranë… Lexo më shumë >>
 • Për strehimin social

  Fletorja Zyrtare nr. 79, datë 30 maj 2018 Më datë 3.5.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr.  22/2018 “Për strehimin social”. Ligji në fjalë ka si qëllim të krijojë mundësitë për strehim për ato familje dhe individë që plotësojnë kriteret e përcaktuara në dispozitat e tij. Programet sociale të strehimit që… Lexo më shumë >>
 • Për disa rregulla të veçanta për punëmarrësit e përkohshëm, të cilët punësohen nga agjencitë e punësimit të përkohshëm

  Fletorja Zyrtare nr. 76, datë 28 maj 2018 Më datë 21.5.2018, me vendimin nr. 286, Këshilli i Ministrave vendosi disa rregulla të veçanta për punëmarrësit e përkohshëm. Konkretisht, punëmarrësi i përkohshëm punësohet nga një agjenci për punësim të përkohshëm pasi nënshkruan një kontratë pune me këtë agjenci për punësimin e tij pranë një ndërmarrjeje pritëse,… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në vendimin nr. 78, datë 28.1.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për zbatimin e ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”

  Fletorja Zyrtare nr. 78, datë 29 maj 2018 Më datë 23.5.2018, me vendimin nr. 302, Këshilli i Ministrave vendosi të kryejë një shtesë në vendimin e tij të mëparshëm nr. 78/2015. Konkretisht, në lidhje me pensionet e pleqërisë për punonjësit që kanë punuar në miniera, në nëntokë, tashmë parashikohet se si periudhë sigurimi do të… Lexo më shumë >>
 • Për një shtesë në Ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, “Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 79, datë 30 maj 2018 Më datë 10.5.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 24/2018, me anë të së cilit nenit 5 të ligjit nr. 7514/1991 i shtohet një paragraf. Konkretisht, tashmë parashikohet se për ish të dënuarit politikë, koha e vuajtjes së dënimit në burgjet ku punohej në minierë… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e dokumentit “Politika e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes”

  Fletorja Zyrtare nr. 66, datë 9 maj 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 37, datë 2.5.2018, vendosi të miratojë dokumentin “Politika e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes”. Ky dokument përbën një nga hapat e ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë, me qëllim që përgjegjësitë e mbikëqyrjes dhe veprimtaritë e… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të unifikuar”

  Fletorja Zyrtare nr. 66, datë 9 maj 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 36, datë 2.5.2018, vendosi të bëjë disa ndryshime në rregulloren “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë sipas sistemit raportues të unifikuar”. Një prej ndryshimeve më të rëndësishme ka prekur nenin 5, pika 1, duke përcaktuar se sistemet raportuese… Lexo më shumë >>
 • Për dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë nga Banka Union sh.a.

  Fletorja Zyrtare nr. 66, datë 9 maj 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 35, datë 2.5.2018, vendosi të japë miratimin paraprak lidhur me tregtimin për llogari të saj të letrave me vlerë të transferueshme nga Banka Union sh.a.
 • Për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”

  Fletorja Zyrtare nr. 66, datë 9 maj 2018 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 34, datë 2.5.2018, vendosi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”. Sipas këtij vendimi, shfuqizohet pika 2 e nenit 6 e cila parashikonte se, lidhur me ekspozimet e ponderuara me rrezikun, banka i… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të dokumentacionit për subjektet që aplikojnë për statusin “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status special”

  Fletorja Zyrtare nr. 70, datë 16 maj 2018 Më datë 9.5.2018, me vendimin nr. 257, Këshilli i Ministrave vendosi të përcaktojë kriteret, procedurat dhe dokumentacionin që duhet të plotësojnë investitorët për të marrë statusin “Investitor në strukturë akomoduese me 4 ose 5 yje, status special”. Për marrjen e statusit në fjalë, investitori krahas kritereve të… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 64, datë 4 maj 2018 Më datë 6.4.2018, me vendimin nr. 77, ERE vendosi të miratojë marrëveshjen për sigurimin e shërbimit të shpërndarjes së energjisë elektrike, nënshkruar midis shoqërisë OSHEE sh.a. dhe shoqërisë GSA sh.p.k. Më datë 6.4.2018, me vendimin nr. 78, ERE vendosi të miratojë marrëveshjen për sigurimin e shërbimit të… Lexo më shumë >>
 • Ligji Nr. 16/2018 “Për diasporën”

  Fletorja Zyrtare nr. 56, datë 20 prill 2018 Më datë 5.4.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën”. Ky ligj përmban një sërë rregullash, të cilat kanë si qëllim të përcaktojnë mënyrën e mbajtjes, forcimit dhe realizimit  të lidhjeve të diasporës me vendin e origjinës. Gjithashtu, ligji synon ruajtjen… Lexo më shumë >>
 • Ligji Nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”

  Fletorja Zyrtare nr. 59, datë 26 prill 2018 Më datë 5.4.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 17/2018 “Për statistikat zyrtare”. Ky ligj na jep një kornizë të qartë mbi mbledhjen, përpunimin, zhvillimin dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu, përmban krahas parimeve statistikore dhe të koordinimit të… Lexo më shumë >>
 • Ligji Nr. 18/2018 “Për ratifikimin e protokollit shtesë 5 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore”

  Fletorja Zyrtare nr. 59, datë 26 prill 2018 Më datë 5.4.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të ratifikojë protokollin shtesë nr. 5 të marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore. Protokolli i lartpërmendur synon të thjeshtojë inspektimet që kanë të bëjnë me procedurat e zhdoganimit dhe të… Lexo më shumë >>
 • Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera

  Fletorja Zyrtare nr. 60, datë 27 prill 2018 Më datë 20.4.2018, me vendimin nr. 214, Këshilli i Ministrave vendosi mbi organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera. Autoriteti i lartpërmendur është person juridik publik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për veprimtaritë minerare, me seli në Tiranë. Veprimtaria e këtij… Lexo më shumë >>
 • Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore

  Fletorja Zyrtare nr. 61, datë 30 prill 2018 Më datë 26.4.2018, me vendimin nr. 221, Këshilli i Ministrave vendosi mbi organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore. Kjo Agjenci është person juridik publik, në varësi të Kryeministrit, me seli në Tiranë, që ka si mision mirëqeverisjen e burimeve ujore, në mënyrë që… Lexo më shumë >>
 • Ligji Nr. 19/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian për programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014–2020

  Fletorja Zyrtare nr. 62, datë 2 maj 2018 Më datë 5.4.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të ratifikojë marrëveshjen e financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Francës dhe Komisionit Evropian për programin Interreg V-B Mesdhe (MED), 2014–2020. Programi i mësipërm synon të mbështesë shkëmbimet e përvojave, njohurive dhe përmirësimin e politikave publike ndërmjet… Lexo më shumë >>
 • Ligji Nr. 20/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës për vërtetimin e periudhave të sigurimit pë realizimin e së drejtës për pension”

  Fletorja Zyrtare nr. 62, datë 2 maj 2018 Më datë 12.4.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të ratifikojë marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës së Kosovës në lidhje me vërtetimin reciprok të periudhave të sigurimit, me qëllim plotësimin e kushteve për vërtetimin e periudhave të sigurimit për… Lexo më shumë >>
 • Ligji Nr. 21/2018 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Europian për programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020

  Fletorja Zyrtare nr. 63, datë 3 maj 2018 Më datë 12.4.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të ratifikojë marrëveshjen e financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës së Italisë dhe Komisionit Europian për programin Interreg V-B Adriatiko-Jonian (ADRION) 2014-2020. Programi i mësipërm ka si qëllim nxitjen e integrimit europian ndërmjet Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kroacisë,… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e Rregullores “Për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”

  Fletorja Zyrtare nr. 55, datë 19 prill 2018 Më datë 4.4.2018, me vendimin nr. 31, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të miratojë rregulloren “Për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme”. Kjo rregullore përcakton përmbajtjen e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, procedurat për hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si dhe procesin për vlerësimin… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në Rregulloren për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare

  Fletorja Zyrtare nr. 57, datë 24 prill 2018 Më datë 4.4.2018, me vendimin nr. 27, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të bëjë disa ndryshime në rregulloren “Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare”. Së pari, ndryshimet kanë prekur nenin 5, pika 2, të cilit i shtohen shkronjat “j” dhe “k”. Sipas shkronjës “j”, termi… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin e Fondit në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja Start-up

  Fletorja Zyrtare nr. 60, datë 27 prill 2018 Më datë 20.4.2018, me vendimin nr. 210, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Fondin në Mbështetje të Sipërmarrjeve të Reja Start-up, për një periudhë zbatimi prej 3 vjetësh, me vlerë të përgjithshme 30 000 000 lekë. Pra, ky Fond ka si qëllim të mbështesë ndërmarrjet  e sapokrijuara,… Lexo më shumë >>
 • Për krijimin e Fondit të Inovacionit

  Fletorja Zyrtare nr. 60, datë 27 prill 2018 Më datë 20.4.2018, me vendimin nr. 211, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Fondin e Inovacionit, me vlerë të përgjithshme prej 45 000 000 lekësh, për një kohëzgjatje zbatimi prej 3 vjetësh, për periudhën 2018–2020. Ky Fond ka si qëllim përmirësimin e teknologjisë dhe nxitjen e inovacionit… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 42, datë 28 mars 2018   Më datë 15.3.2018, me vendimin nr. 59, ERE vendosi të miratojë kërkesën e OST sh.a. për shtyrjen e afatit të zbatimit të pikës 2, të vendimit të ERE-s nr. 43, datë 15.3.2017, “Mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të Operatorit të Sistemit të Transmetimit të energjisë elektrike”…. Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 46, datë 4 prill 2018   Më datë 7.3.2018, me vendimin nr. 45, ERE vendosi të fillojë procedurën për miratimin e “Rregullave për kushtet e shërbimit të furnizimit me energji elektrike nga furnizuesi i mundësisë së fundit dhe kushtet kontraktore të furnizimit”. Gjithsesi, deri në hyrjen në fuqi të këtyre rregullave, furnizimi… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e statutit të Shërbimit Social Shtetëror

  Fletorja Zyrtare nr. 34, datë 13 mars 2018   Më datë 7.3.2018, me vendimin nr. 135, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë statutin e Shërbimit Social Shtetëror. Së pari, ky vendim parashikon se Shërbimi Social Shtetëror është institucion buxhetor në varësi të ministrit përgjegjës për çështjet e ndihmës dhe të shërbimeve shoqërore, me seli në… Lexo më shumë >>
 • Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin teknik 2017, për projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, nxitja e punësimit dhe arsimi profesional (shtim i dytë fondesh)”

  Fletorja Zyrtare nr. 36, datë 16 mars 2018   Me ligjin nr. 11/2018, miratuar në datën 5.3.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, nisur nga dëshira për të forcuar dhe për të thelluar marrëdhëniet ekzistuese miqësore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë dhe me qëllimin për të kontribuar në zhvillimin social dhe ekonomik… Lexo më shumë >>
 • Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Malit të Zi, Qeverisë së Republikës së Serbisë dhe Qeverisë së Republikës së Sllovenisë për ngritjen e taskforcës mjekësore të Ballkanit

  Fletorja Zyrtare nr. 36, datë 16 mars 2018   Me ligjin nr. 10 të 2018, miratuar në datën 5.3.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të ratifikojë marrëveshjen ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë, Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Qeverisë së Malit të Zi, Qeverisë së… Lexo më shumë >>
 • Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme

  Fletorja Zyrtare nr. 39, datë 20 mars 2018   Më datë 5.3.2018, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin Nr. 12/2018, i cili ka si qëllim vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave në Ministrinë e Brendshme, për të… Lexo më shumë >>
 • Për procedurat e menaxhimit të investimeve publike

  Fletorja Zyrtare nr. 44, datë 30 mars 2018   Më datë 29.3.2018, me vendimin nr. 185, Këshilli i Ministrave vendosi mbi procedurat e menaxhimit të investimeve publike. Konkretisht, sipas këtij vendimi, projektinvestimi përfshin një seri punimesh, aktivitetesh apo shërbimesh që synojnë përmbushjen e një objektivi të pandashëm, me qëllime qartësisht të identifikuara. Kostoja totale e… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e Planit Kombëtar të Veprimit për Burimet e Rinovueshme të Energjisë, 2018-2020

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 179, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë planin kombëtar të veprimit për burimet e rinovueshme të energjisë, 2018–2020, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. Ky vendim shfuqizon vendimin e mëparshëm të Këshillit të Ministrave nr. 27, datë 20.1.2016, “Për… Lexo më shumë >>
 • Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së përgjithshme të taksës së pasurisë

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 171, Këshilli i Ministrave vendosi të krijojë Drejtorinë e Përgjithshme të Taksës së Pasurisë, si person juridik publik, buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për financat, me seli në Tiranë. Misioni i kësaj drejtorie është administrimi në nivel qendror nga… Lexo më shumë >>
 • Për përcaktimin e organizatave të punëdhënësve dhe të punëmarrësve në Këshillin Kombëtar të Punës

  Fletorja Zyrtare nr. 34, datë 13 mars 2018   Më datë 7.3.2018, me vendimin nr. 129, Këshilli i Ministrave vendosi të përcaktojë anëtarët në Këshillin Kombëtar të Punës për organizatat e punëdhënësve dhe ato të punëmarrësve. Së pari, në pikën 1 të këtij vendimi parashikohet se anëtarë të Këshillit Kombëtar të Punës për organizatat e… Lexo më shumë >>
 • Për pagesën e pjesëmarrjes në kurset e formimit profesional

  Fletorja Zyrtare nr. 41, datë 27 mars 2018   Më datë 21.3.2018, me vendimin nr. 162, Këshilli i Ministrave vendosi lidhur me pagesën e pjesëmarrjes në kurset e formimit profesional. Konkretisht, punëkërkuesit e papunë, të cilëve u është ofruar dhe kanë pranuar të marrin pjesë në një kurs të formimit profesional mund të përfitojnë një… Lexo më shumë >>
 • Për pagesën e së ardhurës nga papunësia

  Fletorja Zyrtare nr. 41, datë 27 mars 2018   Më datë 21.3.2018, me vendimin nr. 161, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë programin e pagesës të së ardhurës nga papunësia, sipas përcaktimeve të këtij vendimi. Sipas vendimit në fjalë, të gjithë personat e siguruar, të cilët plotësojnë kushtet e përcaktuara në nenin 53, të ligjit… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në vendimin Nr. 27, datë 11.1.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të grave dhe vajzave nga grupet e veçanta”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 178, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr. 27/2012. Konkretisht, sipas ndryshimit të parë, kudo në vendim, emërtimet “Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë” dhe “Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në vendimin Nr. 199, datë 11.1.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për masën e financimit, kriteret dhe procedurat e zbatimit të programit të nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 177, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr. 199/2012. Konkretisht, sipas ndryshimit të parë, kudo në vendim, emërtimet “Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë” dhe “Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në vendimin Nr. 64, datë 27.1.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të të rinjve që kanë fituar statusin e jetimit”

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 176, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr. 64/2016. Konkretisht, sipas ndryshimit të parë, kudo në vendim, emërtimet “Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë” dhe “Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në vendimin Nr. 48, datë 16.1.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për masën dhe kriteret e përfitimit nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta” të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 175, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr. 48/2008. Konkretisht, sipas ndryshimit të parë, kudo në vendim, emërtimet “Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë” dhe “Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në vendimin Nr. 47, datë 16.1.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit, nëpërmjet formimit në punë”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 174, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr. 47/2008. Konkretisht, sipas ndryshimit të parë, kudo në vendim, emërtimet “Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë” dhe “Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në vendimin Nr. 248, datë 30.4.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për programin e nxitjes së punësimit të personave me aftësi të kufizuara”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 45, datë 3 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 173, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime në vendimin e tij të mëparshëm nr. 248/2014. Sipas ndryshimit të parë, kudo në vendim emërtimet “Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë” dhe “Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”… Lexo më shumë >>
 • Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”

  Fletorja Zyrtare nr. 41, datë 27 mars 2018 Më datë 15.3.2018, me vendimin nr. 21, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të bëjë një ndryshim në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat”, miratuar me vendimin e tij të mëparshëm nr. 29, datë 16.5.2012, të ndryshuar. Konkretisht,… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime në rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave”

  Fletorja Zyrtare nr. 47, datë 6 prill 2018   Më datë 28.3.2018, me vendimin nr. 24, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të bëjë disa ndryshime në rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave”, miratuar me vendimin e tij të mëparshëm nr. 37, datë 25.6.2014. Së pari, në nenin… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin Nr. 54, datë 5.2.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr. 37, datë 19 mars 2018   Më datë 13.3.2018, me vendimin nr. 141, Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e tij të mëparshëm nr. 54/2014. Së pari, kudo në vendim, emërtimet “Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme” dhe “Agjencia për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave”… Lexo më shumë >>
 • Ligji për ndihmën juridike të garantuar nga shteti

  Fletorja Zyrtare nr. 241, datë 9 janar 2018 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, më datë 14.12.2017, miratoi ligjin nr. 111/2017 “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”, i cili ka si qëllim të krijojë një sistem për organizimin dhe ofrimin e ndihmës juridike falas për të siguruar akses të barabartë të të gjithë individëve në… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr. 242, datë 10 janar 2018 Më datë 28.12.2017, me vendimin nr. 209, ERE vendosi miratimin e “Planit të investimeve të OSHEE sh.a. për vitin 2017” në vlerën 12 555 266 570 lekë, me fondet e veta dhe 3 467 648 000 lekë me huan e Bankës Botërore. Më datë 28.12.2017, me vendimin… Lexo më shumë >>
 • Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 725, datë 2.9.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Zhvillimit të Territorit”

  Fletorja Zyrtare nr. 225, datë 22 dhjetor 2017 Këshilli i Ministrave, me vendimin nr. 739, datë 13.12.2017, vendosi të bëjë disa ndryshime dhe shtesa në vendimin e tij nr. 725, date 2.9.2015. Me ndryshimet e kryera në vendimin nr. 725 të 2015, Agjencia e Zhvillimit të Territorit kalon në varësi të Kryeministrit. Si rrjedhojë, tani… Lexo më shumë >>
 • Ngritja e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm

  Fletorja Zyrtare nr. 225, datë 22 dhjetor 2017 Me vendimin nr. 737, datë 13.12.2017, Këshilli i Ministrave vendosi ngritjen e Qendrës së Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, si person juridik publik, buxhetor, në varësi të Kryeministrit, me seli në Tiranë. Misioni i kësaj qendre është zhvillimi i kapaciteteve të aktorëve të ndryshëm të përfshirë në… Lexo më shumë >>
 • Krijimi i Agjencisë Kombëtare të Diasporës

  Fletorja Zyrtare nr. 232, datë 28 dhjetor 2017 Më date 18.12.2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 115/2017 “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Diasporës” që përcakton krijimin, misionin, organizimin dhe funksionimin e kësaj të fundit. Agjencia Kombëtare e Diasporës ka për mision zhvillimin dhe konsolidimin e bashkë- punimit institucional me diasporën, nëpërmjet:… Lexo më shumë >>
 • Njoftim mbi hyrjen në fuqi të disa marrëveshjeve ndërkombëtare

  Fletorja Zyrtare nr. 235, datë 3 janar 2018 Së pari, me njoftimin nr. 19014, datë 20.12.2017 bëhet e ditur se ka hyrë në fuqi më 26.10.2017, marrëveshja e nënshkruar më 2.5.2017 ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Republikës Federale të Gjermanisë për bashkëpunimin financiar 2016, për projektin “Programi për rinovimin… Lexo më shumë >>
 • Disa shtesa në ligjin nr. 93/2015, “Për turizmin”

  Fletorja Zyrtare nr. 232, datë 28 dhjetor 2017 Më datë 18.12.2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 114/2017 ‘’Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015, “Për turizmin”. Shtesa e parë është kryer në nenin 4, të cilit i shtohen pikat 53, 54 dhe 55 me këtë përmbajtje: “Strukturë akomoduese me 4 ose 5… Lexo më shumë >>
 • Ligj për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë

  Fletorja Zyrtare nr. 43, datë 9 mars 2017 Kuvendi i Shqipërisë, më datë 16.2.2017, miratoi ligjin nr. 15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, i cili ka si qëllim përmirësimin e kuadrit ligjor ekzistues, pёr përshtatjen e tij me programin e ri të qeverisё, nё bazё tё tё cilit do tё riorientohen… Lexo më shumë >>
 • Ratifikimi i marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për zhvillimin e integruar urban dhe të turizmit

  Fletorja Zyrtare nr.45, datë 10 mars 2017 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me miratimin e ligjit nr. 19/2017, më datë 23.2.2017 ratifikoi marrëveshjen e huasë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin e projektit për zhvillimin e integruar urban dhe të turizmit. Bazuar në këtë marrëveshje Banka bie dakord… Lexo më shumë >>
 • Shtesë në vendimin nr. 547, datë 9.8.2006, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr.55, datë 21 mars 2017 Këshilli i Ministrave, me vendimin nr. 206, datë 9.8.2006, bën disa shtesa në vendimin e tij nr. 547, datë 9.8.2006. Shtesa e bërë në këtë vendim konsiston në përmbajtjen e pikës 3, e cila përkatësisht shpreh se “Kryen, brenda fushës së veprimtarisë së vet, oponencën teknike për projektet… Lexo më shumë >>
 • Miratimi i Programit të Statistikave Zyrtare për periudhën 2017-2021

  Fletorja Zyrtare nr.37, datë 2 mars 2017 Më datë 9.2.2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi Programin e Statistikave Zyrtare për periudhën 2017- 2021, dokumenti i tretë i këtij lloji pas krijimit të Institutit të Statistikave dhe hyrjes në fuqi të Ligjit nr. 9180, datë 05.02.2004 “Për Statistikat Zyrtare”. Programi është dokumenti bazë që parashikon… Lexo më shumë >>
 • Urdhër për miratimin e modelit të certifikatës dhe dokumentit identifikues zyrtar të udhërrëfyesit turistik

  Fletorja Zyrtare nr.36, datë 2 mars 2017 Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me urdhrin nr.1011, më 6.2.2017, urdhëroi miratimin e modelit të certifikatës dhe të dokumentit identifikues zyrtar të udhërrëfyesit turistik, sipas formës dhe modelit bashkëlidhur këtij urdhëri. Së fundmi, ky urdhër ngarkon Sekretarin e Përgjithshëm për ndjekjen e zbatimit të tij.
 • Urdhër për miratimin e rregullores për mënyrën e organizimit, funksionimit dhe përbërjen e Komisionit të Standardizimit të Veprimtarive Turistike

  Fletorja Zyrtare nr.36, datë 2 mars 2017 Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmi, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me urdhrin nr.101 urdhëroi miratimin e rregullores “Për mënyrën e organizimit, funksionimit dhe përbërjen e Komisionit të Standardizimit të Veprimtarive Turistike” me objekt përcaktimin e mënyrës së organizimit të Komisionit, detyrat, përgjegjësitë dhe mënyrën e ushtrimit dhe zbatimit të tyre…. Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në ligjin për pronësinë industriale

  Fletorja Zyrtare nr. 43, datë 9 mars 2017 Më datë 16.2.2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr.17/2017 ‘’ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, “Për pronësinë industriale”, të ndryshuar’’ qëllimi i të cilit është përmbushja e detyrave të lëna në raportet e Komisionit Evropian, përmbushja e angazhimeve dhe… Lexo më shumë >>
 • Ligj i ri për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës

  Fletorja Zyrtare nr. 43, datë 9 mars 2017 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, më datë 23.2.2017, miratoi ligjin nr.18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, ligj i cili përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse, që garantojnë me efektivitet ushtrimin, respektimin, promovimin e këtyre të drejtave, si dhe… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë

  Fletorja Zyrtare nr.42, datë 7 mars 2017 Më datë 15.2.2017, ERE miratoi vendimin nr.22 “Mbi fillimin e procedurave për miratimin e kontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë së prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e të cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti dhe furnizuesit të shërbimit universal për periudhën kohore 1.1.2017-31.12.2017” sipas… Lexo më shumë >>
 • Ngritja e Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike

  Fletorja Zyrtare nr.39, datë 7 mars 2017 Më datë 22.2.2017, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr.141 ‘’Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike’’ përmes të cilit vendoset krijimi i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, si institucion qendror buxhetor, në varësi të ministrit përgjegjës për fushën e… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Bankës së Shqipërisë për miratimin e rregullores për mbikëqyrjen e konsoliduar

  Fletorja Zyrtare nr.34, datë 1 mars 2017 Më datë 1.2.2017, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi rregulloren nr.4 “Për mbikëqyrjen e konsoliduar” e cila synon të  përcaktojë kushtet, rregullat dhe kërkesat rregullatore për realizimin e mbikëqyrjes së konsoliduar, për qëllime të administrimit të rrezikut që rrjedh nga grupi bankar dhe grupi financiar. Subjekte të… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 634, datë 1.10.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”, të ndryshuar

  Fletorja Zyrtare nr.47, datë 10 mars 2017 Këshilli i Ministrave, me vendimin nr.160, datë 1.3.2017, vendosi që të bëhen disa ndryshime dhe shtesa në tekstin “Rregullat për vlerësimin dhe dhënien me koncesion/partneritet publik privat të punëve publike dhe shërbimeve për ndërtimin, operimin, mirëmbajtjen dhe rehabilitimin e rrugëve nacionale”, miratuar me vendimin nr. 634, datë 1.10.2014,… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime në dokumentacionin e aplikimit dhe procedurat e inspektimit, pezullimit dhe revokimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë së udhëtimit dhe operatorit turistik

  Fletorja Zyrtare nr.39, datë 7 mars 2017 Më datë 13.2.2017, ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nxorri udhëzimin nr. 1192 përmes të cilit bën disa ndryshime në udhëzimin e tij të mëparshëm ‘’Për dokumentacionin e aplikimit dhe procedurat e inspektimit, pezullimit dhe revokimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë së udhëtimit… Lexo më shumë >>
 • Udhëzim për dokumentacionin e aplikimit për licencë dhe procedurat e inspektimit, pezullimit dhe/ose shfuqizimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë së udhëtimit dhe operatorit turistik

  Fletorja Zyrtare nr.39, datë 7 mars 2017 Më datë 11.1.2017, ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes nxorri udhëzimin nr. 179 me anë të të cilit përcakton procedurat në lidhje me marrjen,inspektimin, pezullimin dhe shfuqizimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë së udhëtimit dhe operatorit turistik. Sipas udhëzimit veprimtaria e agjencisë së… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime në rregullat për vlerësimin dhe dhënien me koncesion / partneritet publik privat

  Fletorja Zyrtare nr.39, datë7 mars 2017 Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 146, datë 22.2.2017 vendosi të bëjë disa ndryshime në rregullat për vlerësimin dhe dhënien me koncesion / partneritet publik privat. Ndër ndryshimet kryesore të parashikuara nga ky vendim është ai i nenit 3, pika 9 sipas të cilit Projekti që përmbush të gjitha… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja e katërt për vitin 2016, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I.

  Fletorja Zyrtare nr.29, datë 22 shkurt 2017 Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve, më datë 13.2.2017, vendosi shpërndarjen e financimit për projektet e reja të thirrjes së katërt për vitin 2016, me burim financimi buxhetin total të projekteve të reja për vitin 2017, të programit buxhetor “Infrastruktura vendore dhe rajonale”. Vendimi përcakton se të gjitha autoritetet… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve për drejtimet prioritare të politikës dhe kalendarin e programeve të financimit të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve, për vitin 2017 dhe për shpërndarjen e financimit për projekte, thirrja e katërt për vitin 2016, të grantit “Infrastruktura vendore dhe rajonale”, programi i zhvillimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale, shtylla I.

  Fletorja Zyrtare nr.29, datë 22 shkurt 2017 Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve, me vendimin no.3, më datë 9.2.2017, vendosi miratimin e drejtimeve prioritare për vitin 2017, të politikës për programin e Zhvillimit të Infrastrukturës vendore dhe rajonale, programin “Shqipëria dixhitale” dhe programin “Mbështetje për ekonominë” të Fondit të Zhvillimit të Rajoneve. Vendimi gjithashtu përcakton kalendarin… Lexo më shumë >>
 • Ligj i ri për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme

  Fletorja Zyrtare nr. 26, datë 20 shkurt 2017 Më datë 2.2.2017, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin nr. 7/2017 “Për nxitjen e përdorimit të energjisë nga burimet e rinovueshme”, më atë të të cilit krijohet kuadri ligjor për nxitjen e prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme të energjisë (BRE). Qёllimi i kёtij Ligji ёshtё tё… Lexo më shumë >>
 • Ratifikim i memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në Programin e Drejtësisë së BE-së

  Fletorja Zyrtare nr. 26, datë 20 shkurt 2017 Më 2.2.2017, Kuvendi i Shqipërisë ratifikoi me anë të Ligjit nr. 11/2017, memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë në programin e drejtësisë së BE-së. Në nenin 2 të këtij ligji përcaktohet se Shqipëria do të marrë pjesë… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në ligjin ‘’Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi), të ndryshuar’’

  Fletorja Zyrtare nr. 26, datë 20 shkurt 2017 Më datë 20 shkurt 2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 6/2017 i cili ka për objekt të bëjë disa ndryshime dhe shtesa në ligjin në fuqi nr.7746, datë 28.7.1993, “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar, me qëllim përmirësimin e tij në drejtim të… Lexo më shumë >>
 • Ratifikim i protokollit për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shteteve EFTA

  Fletorja Zyrtare nr. 22, datë 13 shkurt 2017 Më datë 26.1.2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 5/2017 përmes të cilit ratifikohet protokolli për ndryshimin e marrëveshjes së tregtisë së lirë ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shteteve EFTA. Ratifikimi i këtij protokolli synon përmirësimin dhe zhvillimin e tregtisë ndërkombëtare në një mënyrë të… Lexo më shumë >>
 • Miratim i ligjit për sigurinë kibernetike

  Fletorja Zyrtare nr.22, datë 13 shkurt 2017 Më datë 26.1.2017, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr.2/2017 ‘’Për sigurinë kibernetike’’qëllimi i të cilit është është arritja e një niveli të lartë të sigurisë kibernetike, duke përcaktuar masat e sigurisë, të drejtat, detyrimet, si dhe bashkëpunimin e ndërsjellë ndërmjet subjekteve që operojnë në fushën e… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”

  Fletorja Zyrtare nr. 20, datë 9 shkurt 2017 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr.5, datë 1.2.2017, vendosi miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”. Sipas këtij vendimi, ndryshon përmbajtja e nenit 6 duke përcaktuar se Bankat llogarisin ekspozimet e ponderuara me rrezikun, si shumë e zërave të… Lexo më shumë >>
 • Vendim i ERE mbi miratimin e licencës TIP për Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjise Elektrike

  Fletorja Zyrtare nr. 20, datë 9 shkurt 2017 Bordi i ERE (Enti Rregullator i Energjisë) me vendimin nr.9, datë 19.1.2017, vendosi të miratojë licencën TIP për Operimin e Sistemit të Transmetimit të Energjisë Elektrike. Në këtë vendim ERE konstaton se OST sh.a.është subjekt i cili në përmbushje të kushteve përkatëse, pajiset me licencë në ERE,… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë në lidhje me tregun e energjisë elektrike

  Fletorja Zyrtare nr.17, datë 6 shkurt 2017 Më datë 19.1.2017 Enti Rregullator i Energjisë miratoi disa vendime per fillimin e procedurave në lidhje me tregun e energjisë elektrike. Së pari, ERE mbasi shqyrtoi relacionin e drejtorive teknike në lidhje me fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullave të tregut shqiptar të energjisë elektrike” dhe “Marrëveshjes… Lexo më shumë >>
 • Vendime të Entit Rregullator të Energjisë në lidhje me sektorët e energjisë elektrike dhe gazit natyror

  Fletorja Zyrtare nr.17, datë 6 shkurt 2017 Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 19.1.2017, vendosi: Së pari me vendimin nr. 5, fillimin e procedurës për shqyrtimin dhe miratimin e disa ndryshimeve në vendimet nr. 140, datë 22.11.2013 dhe nr. 61, datë 7.7.2014, të Bordit të Komisionerëve të ERE-s, mbi… Lexo më shumë >>
 • Miratim i Programit të Reformave Ekonomike

  Fletorja Zyrtare nr. 16, datë 3 shkurt 2017 Me vendimin nr. 49, datë 25.1.2017 Këshilli i Ministrave vendosi miratimin e Programit të Reformave Ekonomike (ERP) 2017-2019. Program i Reformave Ekonomike të Shqipërisë 2017-2019 nënvizon politikat kryesore makroekonomike dhe ato fiskale duke synuar të vendosë një balancë të qartë midis forcave të brendshme dhe kërcënimeve nga… Lexo më shumë >>
 • Miratim i kushteve dhe procedurave për ndërtimin e linjave direkte

  Fletorja Zyrtare nr. 15, datë 2 shkurt 2017 Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 52, datë 25.1.2017 vendosi miratimin e kushteve dhe të procedurave për ndërtimin e linjave direkte në sektorin e energjisë elektrike. Së pari, sipas vendimit cdo subjekt i regjistruar si person juridik, mund të aplikojë për ndërtimin e një linje direkte, duke… Lexo më shumë >>
 • Përcaktimi i procedurës dhe rregullave të hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi

  Fletorja zyrtare nr. 8, datë 24 janar 2017 Më datë 24.1.2017, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 3 “Për përcaktimin e procedurës dhe rregullave të hedhjes së shortit për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi”. Sipas vendimit, për organizimin e procedurave të hedhjes së shortit dhe dokumentimin e çdo faze të saj… Lexo më shumë >>
 • Miratimi i Planit Kombëtar për Integrimin Europian 2017-2020

  Fletorja zyrtare nr. 12, datë 31 janar 2017 Këshilli i Ministrave përmes vendimit nr. 42, datë 25.1.2017 miratoi Planin Kombëtar për Integrimin Evropian 2017–2020 (PKIE). Plani Kombëtar për Integrimin Europian përfshin masa afatshkurtra dhe afatmesme që shtrihen deri në vitin 2020, me synimin që Shqipëria të ketë përafruar plotësisht legjislacionin e saj me acquis të… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime në ligjin “Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja zyrtare nr. 11, datë 27 janar 2017 Më datë 25.1.2017, Këshilli i Ministrave miratoi aktin normativ nr. 1 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9136, datë 11.9.2003, ‘Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar” ndryshimet kryesore të të cilit janë: Për sa i përket… Lexo më shumë >>
 • Vendime në lidhje me tarifat dhe procedurat për regjistrimin, organizimin dhe klasifikimin e të drejtave të autorit mbi veprat dhe krijimi i Këshillit Kombëtar për të Drejtën e Autorit

  Fletorja zyrtare nr. 9, datë 25 janar 2017 Më datë 18.1.2017, Këshilli i Ministrave miratoi vendimin nr. 33, nr. 34 dhe nr. 35 të cilat përkatësisht përcaktojnë tarifat për shërbimet e ofruara nga Drejtoria për të Drejtën e Autorit, procedurat e regjistrimit, të organizimit dhe klasifikimit të veprave të të drejtave të autorit si dhe… Lexo më shumë >>
 • Vendim për përcaktimin e procedurave të funksionimit të komisionit për shqyrtimin e apelimeve tatimore, përbërjen, kryesimin, sekretariatin, ndryshimin e anëtarëve dhe masën e shpërblimit të tyre, të procedurave të shqyrtimit të ankimit e të vendimmarrjes, si dhe përcaktimin e kufirit të vlerës objekt shqyrtimi i Komisionit

  Fletorja zyrtare nr. 6, datë 24 janar 2017 Me vendimin nr. 11, datë 11.1.2017 Këshilli i Ministrave vendosi ngritjen e Komisionit të Shqyrtimit të Apelimeve Tatimore në përbërjen e të cilit janë 7 anëtarë. Ky Komision për Shqyrtimin e Apelimit Tatimor, më poshtë referuar si KSHAT, shqyrton dhe merr vendim për ankimin administrativ tatimor që… Lexo më shumë >>
 • Miratim i Kodit Hekurudhor të Republikës së Shqipërisë

  Fletorja zyrtare nr. 265, datë 12 janar 2017 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më datë 22.12.2016 vendosi të miratojë ligjin nr. 142/2016 “Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë”. Ky kod ka si qëllim kryesor: a) krijimin e një kuadri ligjor të favorshëm dhe të qëndrueshëm për nxitjen dhe zhvillimin e transportit hekurudhor bashkëkohor në territorin… Lexo më shumë >>
 • Shtesa dhe ndryshime në ligjin “Për gjendjen civile”, të ndryshuar

  Fletorja zyrtare nr. 265, datë 12 janar 2017 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në datën 22.12.2016 miratoi disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar. Së pari, ndryshohet neni 17 ku përcaktohet se një person apo një ose më shumë familje kanë të drejtë të banojnë në… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”

  Fletorja zyrtare nr. 259, datë 6 janar 2017 Më datë 15.12.2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 123/2016 nëpërmjet të cilit bën disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 107/2015, “Për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara”. Së pari, ligji ndryshon paragrafin e fundit të nenit 27 ku sipas formulimit të… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për nënshkrimin elektronik”, të ndryshuar

  Fletorja zyrtare nr. 259, datë 6 janar 2017 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë më datë 15.12.2016 vendosi të miratojë ligjin nr. 122/2016, me anë të të cilit bën disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9880, datë 25.2.2008, “Për nënshkrimin elektronik”, të ndryshuar. Së pari, ligji ndryshon emërtimin nga “Autoritet Kombëtar për Certifikimin Elektronik” në… Lexo më shumë >>
 • Fillimi i procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Mbikëqyrjes Publike dhe Ngritja e Komisionit ad-hoc

  Fletorja zyrtare nr. 257, datë 5 janar 2017 Me urdhrin nr. 115 datë 1.12.2016, Ministri i Financave vendosi  fillimin e procesit të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Mbikëqyrjes Publike dhe ngritjen e Komisionit ad-hoc, i cili ka për detyrë shqyrtimin e dokumentacionit të paraqitur nga kandidatët për anëtar si dhe hartimin e listës së… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në vendimin “Për Avokatin e Tatimpaguesit”

  Fletorja zyrtare nr. 3, datë 17 janar 2017 Këshilli i Ministrave përmes vendimit nr. 10, datë 11.1.2017 vendosi të miratojë disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 648, datë 28.7.2010 “Për avokatin e tatimpaguesit”. Me anë të këtij vendimi Këshilli i Ministrave bën ndryshime strukturore, funksionale dhe në raportim. Ndryshimet strukturore: Ndryshon struktura organike, mbi… Lexo më shumë >>
 • Miratim i ligjit për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë

  Fletorja zyrtare nr. 263, datë 11 janar 2017 Më datë 22.12.2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi ligjin nr. 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, në Republikën e Shqipërisë” me anë të të cilit krijohet kuadri ligjor për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka dhe degët e bankave të huaja në… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar

  Fletorja zyrtare nr. 263, datë 11 janar 2017 Më datë 22.12.2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për sigurimin e depozitave”, të ndryshuar. Fillimisht, ligji zëvendëson në çdo dispozitë termin “kujdestari” me termin “ndërhyrje e jashtëzakonshme” si dhe  frazën “ose të pjesëmarrjes së Agjencisë në shitjen e bankës ose… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime në ligjin “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”

  Fletorja zyrtare nr. 263, datë 11 janar 2017 Më datë 22.12.2016, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi të miratojë disa ndryshime në ligjin nr. 131/2016 “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Së pari, ligji shfuqizon pikat 36 dhe 37 të nenit 4 të cilat trajtojnë kujdestarinë si dhe pikën 49 të nenit 4… Lexo më shumë >>
 • Shtesa në udhëzimin “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar

  Fletorja zyrtare nr. 4, datë 19 janar 2017 Ministri i Financave me anë të udhëzimit nr. 7 , datë 10.1.2017 bën disa shtesa në udhëzimin nr. 24, datë 2.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Së pari për sa i përket strukturës së apelimit tatimor, Drejtoria e Apelimit Tatimor që nga 1… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në vendimin “Për dispozitat zbatuese të ligjit ‘Për akcizat’”, të ndryshuar

  Fletorja zyrtare nr. 4, datë 19 janar 2017 Më datë 18.1.2017, Këshilli i Ministrave përmes vendimit nr. 28 vendosi të bëjë disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 612, datë 5.9.2012 “Për dispozitat zbatuese të ligjit ‘Për akcizat’”, të ndryshuar. Së pari, në pikën 3 të nenit 43 ndryshon shkronja “a”. Sipas ndryshimit që i… Lexo më shumë >>
 • Shtesa dhe ndryshime në vendimin “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014, ‘Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”

  Fletorja zyrtare nr. 2, datë 16 janar 2017 Më datë 11.1.2017, me vendimin nr. 8 Këshilli i Ministrave vendosi të bëjë disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 953, datë 29.12.2014  “Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 92/2014 ‘Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë’, të ndryshuar”. Së pari, pas nenit 5… Lexo më shumë >>
 • Shtesa në ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”

  Fletorja zyrtare nr. 259, datë 6 janar 2017 Më datë 15.12.2016, Kuvendi i Shqipërisë vendosi të miratojë ligjin nr. 129/2016 me anë të të cilit bën disa shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar. Shtesa e parë që ligji i ri bën është ajo e parashikuar pas pikës… Lexo më shumë >>
 • Miratim i strategjisë kombëtare për barazinë gjinore dhe të planit të veprimit 2016–2020

  Fletorja Zyrtare nr. 201, datë 31 tetor 2016   Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 733, datë 20.10.2016 miratoi strategjinë e tretë të këtij lloji në Republikën e Shqipërisë, e cila mbështetet në objektivat e programit të Qeverisë së Shqipërisë për barazinë gjinore dhe luftën kundër dhunës me bazë gjinore e dhunës në familje, kuadrin… Lexo më shumë >>
 • Saktësim mbi kushtet dhe procedurat për ushtrimin e veprimtarive në ujërat detare nën juridiksionin e Republikës së Shqipërisë

  Fletorja Zyrtare nr. 190, datë 12 tetor 2016   Më datë 4.10.2016, ministri i Transportit dhe Infrastrukturës ka miratuar një udhëzim (Udhëzimi nr. 3909/1 ‘’Mbi përcaktimin e kushteve, procedurave për ushtrimin e veprimtarive në ujërat detare nën juridiksionin e Republikës së Shqipërisë’’) e cila kryesisht trajton cështje lidhur me respektimin e mjedisit prej ekuipazhit të… Lexo më shumë >>
 • Ndryshim dhe shtesë në lidhje me procedurën e dhënies me qira, enfiteozë ose kontratave të tjera për pasurinë shtetërore

  Fletorja Zyrtare nr. 189, datë 11 tetor 2016   Këshilli i Ministrave me vendimin nr.693, datë 5.10.2016 bëri një ndryshim të vendimit nr. 54, datë 5.2.2014 ‘’Për përcaktimin e kritereve,të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira,enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore’’ përsa i përket tarifës minimale të qirasë së mjediseve të… Lexo më shumë >>
 • Format i marrëveshjes me investitorët në fushën e turizmit

  Fletorja Zyrtare nr. 189, datë 11 tetor 2016   Këshilli i Ministrave me vendim nr. 691,datë 5.10.2016 ‘’Për miratimin e formatit të marrëveshjes me investitorët në fushën e turizmit’’ miratoi formatin standard të kontratës që do të përdoret për të përcaktuar kushtet me të cilat Autoriteti Kontraktues i jep Investitorit të drejtën për të përdorur… Lexo më shumë >>
 • Rregullore për trajtimin e ankesave të depozituara pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut

  Fletorja Zyrtare nr. 188, datë 10 tetor 2016   Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes me urdhrin nr.7478,datë 16.9.2016 miratoi një rregullore(datë 16.9.2016 ‘’Për trajtimin e ankesave të depozituara pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut’’), e cila ka si qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurës në shqyrtimin e ankesave ndaj tyre dhe… Lexo më shumë >>
 • Agjencia e Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian

  Fletorja Zyrtare nr. 185, datë 5 tetor 2016   Kuvendi i Republikës së Shqipërisë përmes ligjit nr.90, datë 15.9.2016 ‘’Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë së Auditimit të Programeve të Asistencës, akredituar nga Bashkimi Evropian, në Republikën e Shqipërisë’’ vendos krijimin dhe përcakton mënyrën e organizimit dhe funksionimit, detyrat dhe kompetencat e Agjencisë së Auditimit… Lexo më shumë >>
 • Saktësim i procedurës së hartimit të propozimit nga drejtoritë në varësi të ALUIZNI-t,mbi kalimin e pronësisë mbi parcelën ndërtimore dhe miratimin e masës dhe vlerës së kompensimit financiar

  Fletorja Zyrtare nr. 184, datë 4 tetor 2016   Më datë 22.9.2016, ALUIZNI ka miratuar një udhëzim (Udhëzimi nr. 1451 “Për përcaktimin e procedurave të hartimit të propozimit,për kalimin e të drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore dhe miratimin e masës dhe vlerës së kompensimit financiar”) në lidhje me procedurën që duhet të ndjekin drejtoritë… Lexo më shumë >>
 • Vendim i Bankës së Shqipërisë për disa shtesa në rregulloren ‘’ Për kërkesat minimale të sigurisë në ambientet ku kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave monetare’’

  Fletorja Zyrtare nr. 196, datë 25 tetor 2016     Banka e Shqipërisë ka marrë vendimin nr. 107, datë 5.10.2016 me anë të të cilit janë bërë shtesat e mëposhtme në rregulloren ‘’Për kërkesat minimale të sigurisë në ambientet ku kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave monetare’’: a) Në fund të… Lexo më shumë >>
 • Miratim i ‘’Sistemit raportues i shoqërive të kursim-kreditit dhe Unioneve të tyre’’

  Fletorja Zyrtare nr. 196, datë 25 tetor 2016   Banka e Shqipërisë me vendimin nr. 106, datë 5.10.2016 ka miratuar një listë formularësh që duhet të plotësohen nga SHKK-të dhe Unionet e tyre në funksion të raportimit financiar dhe transparencës. Sipas vendimit sistemi raportues konsiston në: raportimet nga Unionet për aktivitetin e tyre nëpërmjet formularëve… Lexo më shumë >>
 • Rregullore ‘’Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre’’

  Fletorja Zyrtare nr. 196, datë 25 tetor 2016   Banka e Shqipërisë me vendimin nr. 105, datë 5.10.2016 ka miratuar një rregullore e cila ka si qëllim përcaktimin e rregullave për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e SHKK-ve dhe Unioneve të tyre. Në rregullore fillimisht renditen parimet dhe rregullat bazë të drejtimit të përgjegjshëm dhe… Lexo më shumë >>
 • Rregullore ‘’Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre’’

  Fletorja Zyrtare nr. 196, datë 25 tetor 2016   Banka e Shqipërisë me vendimin nr. 104, datë 5.10.2016 ka miratuar nje rregullore e cila ka për qëllim të përcaktojë kushtet, afatet, dokumentacionin dhe procedurat për: licencimin e shoqërive të kursim – kreditit dhe të Unioneve të tyre për të ushtruar veprimtari financiare në Republikën e… Lexo më shumë >>
 • Rregullore për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese

  Fletorja Zyrtare nr. 200, datë 31 tetor 2016   Me vendimin nr. 730, datë 20.10.2016 Këshilli i Ministrave miratoi një rregullore (‘’Për kushtet, kriteret, tarifat, afatet dhe procedurën për klasifikimin e strukturave akomoduese’’) e cila përcakton: Kushtet dhe kriteret për klasifikimin e strukturave akomoduese; Procedurat, afatet dhe strukturat administrative për klasifikimin e strukturave akomoduese; Tarifat… Lexo më shumë >>
 • Miratim i formularit të aplikimit dhe procedurave për përfitimin e mbështetjes financiare lidhur me projektet për turizmin

  Fletorja Zyrtare nr. 198, datë 27 tetor 2016   Më datë 13.10.2016, Ministri i Zhvillimit Ekonomik,Tregtisë dhe Sipërmarrjes miratoi një urdhër (URDHËR Nr. 8136 ‘’Për miratimin e formularit të aplikimit dhe procedurave për përfitimin e mbështetjes financiare lidhur me projektet për turizmin’’ ) sipas të cilit ne funksion të forcimit të konkurrencës, qëndrueshmërisë dhe zgjerimit… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime dhe shtesa në rregullat dhe procedurat për ndërtimin e kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike që nuk janë objekt koncesioni

  Fletorja Zyrtare nr. 197, datë 25 tetor 2016   Më datë 12.10.2016, me anë të vendimit nr. 718, Këshilli i Ministrave vendosi të miratojë disa ndryshime në VKM nr.822, datë 7.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni” . Ndryshimet kryesore… Lexo më shumë >>
 • Ndryshime në lidhje me pagesën për dhënien e licencës së koncesionit për rafineri për ndërtimin e rafinerisë për përpunimin e naftës bruto dhe funksionimin e saj dhe lidhur me pagesën për përsëritjen e licencës së koncesionit për rafineri

  Fletorja Zyrtare nr. 197, datë 25 tetor 2016   Më datë 12.10.2016, me anë të vendimit nr. 717, Këshilli i Ministrave, vendosi të miratojë disa ndryshime në VKM nr. 19, datë 14.1.2015 ‘’Për procedurat dhe kushtet për dhënien, transferimin dhe përsëritjen e licencës së koncesionit për rafineri për kryerjen e veprimtarisë së përpunimit të naftës… Lexo më shumë >>
 • Rregullore për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme

  Fletorja Zyrtare no. 195, datë 21 tetor 2016   Këshilli i Ministrave miratoi një rregullore (nr. 712, datë 12.10.2016 ‘’ Për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme’’ ) e cila shtrin fushën e veprimit në tre drejtime kryesore: organizimin dhe funksionimin e… Lexo më shumë >>
 • Rregullore për kushtet dhe kriteret për projektimin dhe ndërtimin e strukturave akomoduese

  Fletorja Zyrtare no. 195, datë 21 tetor 2016   Këshilli i Ministrave miratoi një rregullore (nr. 711, datë 12.10.2016 ‘’Për kushtet dhe kriteret për projektimin dhe ndërtimin e strukturave akomoduese’’), e cila përcakton kushtet dhe kriteret që duhet të plotësojë cdo person fizik/juridik që projekton ose ndërton objekte të strukturave akomoduese për të ofruar shërbime… Lexo më shumë >>
 • Rregullore për kërkesat dhe kriteret që duhet të plotësohen për ushtrimin e veprimtarisë së operatorit turistik

  Fletorja Zyrtare no. 195, datë 21 tetor 2016   Këshilli i Ministrave miratoi një rregullore (nr. 710, datë 12.10.2016 ‘’Për kërkesat dhe kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë së udhëtimit’’), e cila përcakton kriteret dhe kërkesat që duhet të plotësojë cdo person fizik/juridik dhe sipërmarrje që ushtron veprimtarinë nëpërmjet platformave elektronike për t’u licencuar… Lexo më shumë >>
 • Rregullore për kërkesat dhe kriteret që duhet të plotësohen për ushtrimin e veprimtarisë si agjenci udhëtimi

  Fletorja Zyrtare nr. 195, datë 21 tetor 2016   Këshilli i Ministrave miratoi një rregullore (nr. 709, datë 12.10.2016 ‘’Për kërkesat dhe kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë së udhëtimit’’), e cila përcakton kriteret dhe kërkesat që duhet të plotësojë cdo person fizik/juridik dhe sipërmarrje që ushtron veprimtarinë nëpërmjet platformave elektronike për t’u licencuar… Lexo më shumë >>
 • Krijimi i zonës së përhershme doganore Tiranë (Vorë-Mucaj)

  Fletorja Zyrtare nr. 195, datë 21 tetor 2016   Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 708, datë 12.10.2016 ‘’Për krijimin, shtrirjen territoriale dhe klasifikimin e zonës së përhershme doganore Tiranë (Vorë-Mucaj)’’ vendosi krijimin e kësaj dogane me një sipërfaqe prej 71 654 m2 në territorin doganor të Republikës së Shqipërisë.
 • Rregullore për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme

  Fletorja Zyrtare no. 195, datë 21 tetor 2016   Këshilli i Ministrave miratoi një rregullore (nr. 712, datë 12.10.2016 ‘’ Për kriteret dhe procedurat e licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme’’ ) e cila shtrin fushën e veprimit në tre drejtime kryesore: a) organizimin dhe funksionimin… Lexo më shumë >>
 • Rregullore për kërkesat dhe kriteret që duhet të plotësohen për ushtrimin e veprimtarisë si agjenci udhëtimi

  Fletorja Zyrtare nr. 195, datë 21 tetor 2016   Këshilli i Ministrave miratoi një rregullore (nr. 709, datë 12.10.2016 ‘’Për kërkesat dhe kriteret për ushtrimin e veprimtarisë së agjencisë së udhëtimit’’), e cila përcakton kriteret dhe kërkesat që duhet të plotësojë cdo person fizik/juridik dhe sipërmarrje që ushtron veprimtarinë nëpërmjet platformave elektronike për t’u licencuar… Lexo më shumë >>